Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
14 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable Nitrogen-Doping of Sulfur Host Nanostructures for Stable and Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries (Pending publish) Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Si Yin Tee, Carina Yi Jing Lim, Xian Yi Tan, Man-Fai Ng, Jianwei Xu, Zhi Wei Seh Nano Letters
15 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Biphasic Interphase Design Enabling High Performance in Room Temperature Sodium-Sulfur Batteries Vipin Kumar, Yong Wang, Alex Yong Sheng Eng, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Cell Reports Physical Science
3 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering An artificial metal-alloy interphase for high-rate and long-life sodium–sulfur batteries Vipin Kumar, Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Energy Storage Materials
11 Jun 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tailoring Porosity in Copper-Based Multinary Sulfide Nanostructures for Energy, Biomedical, Catalytic, and Sensing Applications Michelle D. Regulacio, Yong Wang, Zhi Wei Seh, Ming-Yong Han ACS Applied Nano Materials
20 Jan 2016 BMRC Singapore Bioimaging Consortium In vivo covalent cross-linking of photon-converted rare-earth nanostructures for tumour localization and theranostics Xiaogang Liu, Huabing Chen, Mingyuan Gao, Xiaoyuan Chen, Edwin K.L. Yeow, Xiangzhao Ai, Chris Jun Hui Ho, Junxin Aw, Amalina Binte Ebrahim Attia, Jing Mu, Yu Wang, Xiaoyong Wang, Yong Wang, Gang Liu, Malini Olivo, Bengang Xing Nature Communications