Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research KG4SL: knowledge graph neural network for synthetic lethality prediction in human cancers Shike Wang, Fan Xu, Yunyang Li, Jie Wang, Ke Zhang, Yong Liu, Min Wu, Jie Zheng Bioinformatics
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research RoboCoDraw: Robotic Avatar Drawing with GAN-based Style Transfer and Time-efficient Path Optimization Tianying Wang, Wei Qi Toh, Hao Zhang, Xiuchao Sui, Shaohua Li, Yong Liu, Wei Jing AAAI2020
29 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Ensembling graph attention networks for human microbe–drug association prediction Yahui Long, Min Wu, Yong Liu, Chee Keong Kwoh, Jiawei Luo, Xiaoli Li Bioinformatics
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Deep learning with long short-term memory networks for classification of dementia related travel patterns Nhu Khue Vuong, Yong Liu, Syin Chan, Chiew Tong Lau, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li
22 Feb 2019 SERC Institute of High Performance Computing AnomalyNet: An Anomaly Detection Network for Video Surveillance Joey Tianyi Zhou, Jiawei Du, Hongyuan Zhu, Xi Peng, Yong Liu, Rick Siow Mong Goh IEEE Transactions on Information Forensics and Security
14 Oct 2017 SERC Institute for Infocomm Research An Empirical Study on Collective Online Behaviors of Extremist Supporters Jung-jae Kim, Yong Liu, Wee Yong Lim, Vrizlynn L. L. Thing International Conference on Advanced Data Mining and Applications
19 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Learning User Dependencies for Recommendation Xiao-Li Li, Peilin Zhao, Xin Liu, Yong Liu, Min Wu Proceedings of the Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence
19 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Online Multitask Relative Similarity Learning Steven C. H. Hoi, Chunyan Miao, Shuji Hao, Peilin Zhao, Yong Liu Proceedings of the Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)