Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Frame Semantic-Enhanced Sentence Modeling for Sentence-level Extractive Text Summarization Yong Guan, Shaoru Guo, Ru Li, Xiaoli Li, Hongye Tan EMNLP 2021
7 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Integrating Semantic Scenario and Word Relations for Abstractive Sentence Summarization Yong Guan, Shaoru Guo, Ru Li, Xiaoli Li, Hu Zhang EMNLP 2021
1 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Frame-based Multi-level Semantics Representation for text matching Shaoru Guo, Yong Guan, Ru Li, Xiaoli Li, Hongye Tan Knowledge-Based Systems
19 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research Frame Semantics Guided Network for Abstractive Sentence Summarization Yong Guan, Shaoru Guo, Ru Li, Xiaoli Li, Hu Zhang Knowledge-Based Systems
1 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research A Frame-based Sentence Representation for Machine Reading Comprehension Shaoru Guo, Ru Li, Hongye Tan, Xiaoli Li, Yong Guan, Hongyan Zhao ACL 2020
12 Sep 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology VHL Deficiency Drives Enhancer Activation of Oncogenes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Xiaosai Yao, Jing Tan, Kevin Junliang Lim, Joanna Koh, Wen Fong Ooi, Zhimei Li, Dachuan Huang, Manjie Xing, Yang Sun Chan, James Zhengzhong Qu, Su Ting Tay, Giovani Wijaya, Yue Ning Lam, Jing Han Hong, Ai Ping Lee-Lim, Peiyong Guan, Michelle Shu Wen Ng, Cassandra Zhengxuan He, Joyce Suling Lin, Tannistha Nandi, Aditi Qamra, Chang Xu, Swe Swe Myint, James O. J. Davies, Jian Yuan Goh, Gary Loh, Bryan C. Tan, Steven G. Rozen, Qiang Yu, Iain Bee Huat Tan, Christopher Wai Sam Cheng, Shang Li, Kenneth Tou En Chang, Puay Hoon Tan, David Lawrence Silver, Alexander Lezhava, Gertrud Steger, Jim R. Hughes, Bin Tean Teh, Patrick Tan Cancer Discovery
2 Sep 2011 BMRC Genome Institute of Singapore Context-Specific Regulation of NF-κB Target Gene Expression by EZH2 in Breast Cancers Shuet Theng Lee, Zhimei Li, Zhenlong Wu, Meiyee Aau, Peiyong Guan, R.K. Murthy Karuturi, Yih Cherng Liou, Qiang Yu Molecular Cell