Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Aug 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Structural basis for reactivating the mutant TERT promoter by cooperative binding of p52 and ETS1 Xueyong Xu, Yinghui Li, Sakshibeedu R. Bharath, Mert Burak Ozturk, Matthew W. Bowler, Bryan Zong Lin Loo, Vinay Tergaonkar, Haiwei Song Nature Communications
9 Aug 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Structural basis for reactivating the mutant TERT promoter by cooperative binding of p52 and ETS1 Xueyong Xu, Yinghui Li, Sakshibeedu R. Bharath, Mert Burak Ozturk, Matthew W. Bowler, Bryan Zong Lin Loo, Vinay Tergaonkar, Haiwei Song Nature Communications
21 Sep 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Non-canonical NF-κB signalling and ETS1/2 cooperatively drive C250T mutant TERT promoter activation (Pending publish) Yinghui Li, Qi-Ling Zhou, Wenjie Sun, Prashant Chandrasekharan, Hui Shan Cheng, Zhe Ying, Manikandan Lakshmanan, Anandhkumar Raju, Daniel G. Tenen, Shi-Yuan Cheng, Kai-Hsiang Chuang, Jun LI, Shyam Prabhakar, Mengfeng Li, Vinay Tergaonkar Nature Cell Biology
10 Sep 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Systematic Identification of Factors for Provirus Silencing in Embryonic Stem Cells Bin Xia Yang, Chadi A. EL Farran, Hong Chao Guo, Tao Yu, Hai Tong Fang, Hao Fei Wang, Sharon Schlesinger, Yu Fen Samantha Seah, Germaine Yen Lin Goh, Suat Peng Neo, Yinghui Li, Matthew C. Lorincz, Vinay Tergaonkar, Tit-Meng Lim, Lingyi Chen, Jayantha Gunaratne, James J. Collins, Stephen P. Goff, George Q. Daley, Hu Li, Frederic A. Bard, Yuin-Han Loh Cell
20 Apr 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Telomerase regulates MYC-driven oncogenesis independent of its reverse transcriptase activity Cheryl M. Koh, Ekta Khattar, Shi Chi Leow, Chia Yi Liu, Julius Müller, Wei Xia Ang, Yinghui Li, Guido Franzoso, Shang Li, Ernesto Guccione, Vinay Tergaonkar Journal of Clinical Investigation