Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Adversarial Defense via Perturbation-Disentanglement in Hyperspectral Image Classification (Pending publish) Cheng Shi, Ying Liu, Minghua Zhao, Zhenzhen You, Ziyuan Zhao 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
2 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Locally Varying Distance Transform for Unsupervised Visual Anomaly Detection Wen-Yan Lin, Zhonghang Liu, Siying Liu Lecture Notes in Computer Science
12 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Distance Based Image Classification: A solution to generative classification’s conundrum? Wen-Yan Lin, Siying Liu, Bing Tian Dai, Hongdong Li International Journal of Computer Vision
11 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrathin Polypyrrole Layers Boosting MoO3 as Both Cathode and Anode Materials for a 2.0 V High-Voltage Aqueous Supercapacitor Ying Liu, Yufeng Wang, Yuan Meng, Roshan Plamthottam, Weng Weei Tjiu, Chao Zhang, Tianxi Liu ACS Applied Materials & Interfaces
9 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research End to End Unsupervised Rigid Medical Image Registration by Using Convolutional Neural Networks Huiying Liu, Yanling Chi, Jiawei Mao, Xiaoxiang Wu, Zhiqiang Liu, Yuyu Xu, Guibin Xu, Weimin Huang 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
28 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Shell Theory: A Statistical Model of Reality Wen-Yan Lin, Siying Liu, Changhao Ren, Ngai-Man Cheung, Hongdong Li, Yasuyuki Matsushita IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Detecting Impaired Vision Caused by AMD from Gaze Data Huiying Liu, Yanwu Xu, Damon Wong, Ai-Ping Yow, Augustinus Laude, Tock-Han Lim
5 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research Deep Unsupervised Anomaly Detection Tangqing Li, Zheng Wang, Siying Liu, Wen-Yan Lin Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) 2021
24 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Dual-SLAM: A framework for robust single camera navigation Huajian Huang, Wen-Yan Lin, Siying Liu, Dong Zhang, Sai-Kit Yeung International Conference on Intelligent Robots and Systems
31 Jan 2020 SERC Institute for Infocomm Research DCE-MRI pharmacokinetic parameter maps for cervical carcinoma prediction Jianbo Shao, Zhuo Zhang, Huiying Liu, Ying Song, Zhihan Yan, Xue Wang, Zuju Hou Computers in Biology and Medicine