Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Valorization of coconut peat to develop a novel shape-stabilized phase change material for thermal energy storage Pin Jin Ong, Si Hui Angela Goh, Yihao Leow, Suxi Wang, Pei Wang, Zibiao Li, Xuesong Yin, Beng Hoon Tan, Warintorn Thitsartarn, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Dan Kai, Qiang Zhu Journal of Cleaner Production
24 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanochitin for sustainable and advanced manufacturing Pei Lin Chee, Thenapakiam Sathasivam, Ying Chuan Tan, Wenya Wu, Yihao Leow, Quentin Ray Tjieh Lim, Pek Yin Michelle Yew, Qiang Zhu, Dan Kai Nanoscale
5 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Coconut husk-derived nanocellulose as reinforcing additives in thermal-responsive hydrogels Yihao Leow, Yi Jian Boo, Ming Lin, Ying Chuan Tan, Rubayn Zhi Rong Goh, Qiang Zhu, Xian Jun Loh, Kun Xue, Dan Kai Carbohydrate Polymers
16 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fluorescence switching of natural fibers with in-situ formation of gold nanoclusters Yong Yu, Ying Chuan Tan, Gorelik Sergey, Yihao Leow, Hui Ru Tan, Chi-Lik Ken Lee, Qiang Zhu, Enyi Ye, Le Yang, Dan Kai Industrial Crops and Products
24 Aug 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Facile Fabrication of Lignin‐Cellulose Green Nanogels Thenapakiam Sathasivam, Lixuan Hu, Sigit Sugiarto, Qingqing Dou, Zheng Zhang, Hui Ru Tan, Yihao Leow, Qiang Zhu, Chi‐Lik Ken Lee, Hai‐Dong Yu, Dan Kai Chemistry – An Asian Journal
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A tough, biodegradable and water-resistant plastic alternative from coconut husk Yihao Leow, Veronica Sequerah, Ying Chuan Tan, Yong Yu, Eric Charles Peterson, Changyun Jiang, Zheng Zhang, Le Yang, Xian Jun Loh, Dan Kai Composites Part B: Engineering
26 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering How far is Lignin from being a biomedical material? Sigit Sugiarto, Yihao Leow, Chong Li Tan, Guan Wang, Dan Kai Bioactive Materials
13 Jan 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recycling of spent coffee grounds for useful extracts and green composites Yihao Leow, Pek Yin Michelle Yew, Pei Lin Chee, Xian Jun Loh, Dan Kai RSC Advances