Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Communication-efficient Digital Twin via AI-powered Transmission and Reconstruction Mi Li, Cen Chen, Xulei Yang, Joey Tianyi Zhou, Tao Zhang, Yangfan Li IEEE Journal on Selected Areas in Communications
28 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Cost-effective Elderly Fall Detection with Symmetry Transformer Networks Bing Li, Wei Cui, Yanru Chen, Joey Tianyi Zhou, Zhenghua Chen, Yuli Li, Wu Min 2022 IEEE 24th Int Conf on High Performance Computing & Communications; 8th Int Conf on Data Science & Systems; 20th Int Conf on Smart City; 8th Int Conf on Dependability in Sensor, Cloud & Big Data Systems & Application (HPCC/DSS/SmartCity/DependSys)
26 Mar 2023 SERC Institute of High Performance Computing Cross-level Feature Aggregation Network for Polyp Segmentation Tao Zhou, Yi Zhou, Kelei He, Chen Gong, Jian Yang, Huazhu Fu, Dinggang Shen Pattern Recognition
28 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research CoRec: An Efficient Internet Behavior-based Recommendation Framework with Edge-cloud Collaboration on Deep Convolution Neural Networks Yangfan Li, Kenli Li, Wei Wei, Tianyi Zhou, Cen Chen ACM Transactions on Sensor Networks
3 May 2022 SERC Institute of High Performance Computing Trusted Multi-View Classification With Dynamic Evidential Fusion Zongbo Han, Changqing Zhang, Huazhu Fu, Joey Tianyi Zhou IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Deep Multimodal Transfer Learning for Cross-Modal Retrieval Liangli Zhen, Peng Hu, Xi Peng, Rick Siow Mong Goh, Joey Tianyi Zhou IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
23 Feb 2021 SERC Institute of High Performance Computing Natural Language Video Localization: A Revisit in Span-based Question Answering Framework Hao Zhang, Aixin Sun, Wei Jing, Liangli Zhen, Joey Tianyi Zhou, Rick Siow Mong Goh IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
9 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Hierarchical Graph Neural Networks for Few-Shot Learning Cen Chen, Kenli Li, Wei Wei, Joey Tianyi Zhou, Zeng Zeng IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
3 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Locality-Aware Crowd Counting Joey Tianyi Zhou, Le Zhang, Du Jiawei, Xi Peng, Zhiwen Fang, Zhe Xiao, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
3 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research, Institute of High Performance Computing Locality-Aware Crowd Counting Joey Tianyi Zhou, Le Zhang, Du Jiawei, Xi Peng, Zhiwen Fang, Zhe Xiao, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence