Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Deep Multimodal Transfer Learning for Cross-Modal Retrieval Liangli Zhen, Peng Hu, Xi Peng, Rick Siow Mong Goh, Joey Tianyi Zhou
1 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Partially View-aligned Clustering Zhenyu Huang, Peng Hu, oey Tianyi Zhou, Jiancheng Lv, Xi Peng
26 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Nonlinear Regression via Deep Negative Correlation Learning Zhang Le, Zenglin Shi, Ming-Ming Cheng, Yun Liu, Jia-Wang Bian, Joey Tianyi Zhou, Guoyan Zheng, Zeng Zeng
22 Feb 2019 SERC Institute of High Performance Computing AnomalyNet: An Anomaly Detection Network for Video Surveillance Joey Tianyi Zhou, Jiawei Du, Hongyuan Zhu, Xi Peng, Yong Liu, Rick Siow Mong Goh
14 Jan 2019 SERC Institute of High Performance Computing Learning with Annotation of Various Degrees Joey Tianyi Zhou, Meng Fang, Hao Zhang, Chen Gong, Xi Peng, Zhiguo Cao, Rick Siow Mong Goh
15 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research Structured AutoEncoders for Subspace Clustering Wei-Yun Yau, Tianyi Zhou, Songfan Yang, Xi Peng, Jiashi Feng, Shijie Xiao
28 Sep 2018 SERC Institute of High Performance Computing Multiple Marginal Fisher Analysis Xi Peng, Joey Tianyi Zhou, Zhenyu Huang, Hongyuan Zhu
1 Jan 2018 SERC National Metrology Centre APMP.QM-K111—propane in nitrogen Tsai-Yin Lin, Hsin-Wang Liu, Chiung-Kun Huang, Namgoo Kang, Hyun Kil Bae, Jin Chun Woo, Zhe Bi, Zeyi Zhou, Ratirat Sinweeruthai, Arnuttachai Wongjuk, Hou Li, Beng Keat Teo, Hui Liu, Thomas Wu, Hock Ann Chua, Damian Smeulders, John Briton McCallum, Raymond Tendai Satumba, Takuya Shimosaka, Nobuhiro Matsumoto, Haslina Abdul Kadir, Mohamad Fauzi Ahmad, Noor Hidaya Abdul Nasir, Tomoe Nishino, Dai Akima, Shinji Uehara
13 Dec 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology APP upregulation contributes to retinal ganglion cell degeneration via JNK3 Chao Liu, Cheng-Wu Zhang, Yi Zhou, Wan Qing Wong, Liying Corinne Lee, Wei Yi Ong, Sung Ok Yoon, Wanjin Hong, Xin-Yuan Fu, Tuck Wah Soong, Edward H. Koo, Lawrence W. Stanton, Kah-Leong Lim, Zhi-Cheng Xiao, Gavin S. Dawe
17 Jul 2015 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Sleep duration and growth outcomes across the first two years of life in the GUSTO study Yi Zhou, Izzuddin M. Aris, Sara Shuhui Tan, Shirong Cai, Mya Thway Tint, Gita Krishnaswamy, Michael J. Meaney, Keith M. Godfrey, Kenneth Kwek, Peter D. Gluckman, Yap Seng Chong, Fabian Yap, Ngee Lek, Joshua J. Gooley, Yung Seng Lee