Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Dec 2023 Others Institute for Infocomm Research CoAnnotating: Uncertainty-Guided Work Allocation between Human and Large Language Models for Data Annotation Minzhi Li, Taiwei Shi, Caleb Ziems, Min-Yen Kan, Nancy Chen, Zhengyuan Liu, Diyi Yang Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
4 Apr 2023 Others Institute of High Performance Computing  Progressive Local Filter Pruning for Image Retrieval Acceleration Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang IEEE Transactions on Multimedia
8 Aug 2022 Others Experimental Drug Development Centre Novel Coronavirus Main Protease Di- and Tripeptide Inhibitors for Treating COVID-19 C. S. Brian Chia, Yi Yang See ACS Medicinal Chemistry Letters
27 May 2022 Others Experimental Drug Development Centre Novel Halomethylketone Azadipeptides for Treating COVID-19 C. S. Brian Chia, Yi Yang See ACS Medicinal Chemistry Letters
18 Feb 2022 Others Institute of High Performance Computing  Filter Pruning by Switching to Neighboring CNNs With Good Attributes Yang He, Ping Liu, Linchao Zhu, Yi Yang IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
15 Dec 2021 Others Institute of High Performance Computing  Soft Person Reidentification Network Pruning via Blockwise Adjacent Filter Decaying Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang IEEE Transactions on Cybernetics
23 Aug 2021 Others Institute for Infocomm Research Joint Anomaly Detection and Inpainting for Microscopy Images Via Deep Self-Supervised Learning Ling Huang, Deruo Cheng, Xulei Yang, Tong Lin, Yiqiong Shi, Kaiyi Yang, Bah Hwee Gwee, Bihan Wen 2021 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
14 Jul 2021 Others Experimental Drug Development Centre A head-to-head comparison of the inhibitory activities of 15 peptidomimetic SARS-CoV-2 3CLpro inhibitors Subramanyam Vankadara, Yun Xuan Wong, Boping Liu, Yi Yang See, Li Hong Tan, Qian Wen Tan, Gang Wang, Ratna Karuna, Xue Guo, Shu Ting Tan, Jia Yi Fong, Joma Joy, C.S. Brian Chia Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
9 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan Protein & Cell
14 Mar 2016 SERC Data Storage Institute Effect of roughness on Perpendicular Magnetic Anisotropy in (Co90Fe10/Pt)n Superlattices Jinjun Qiu, Zhaoliang Meng, Yi Yang, Ji Feng Ying, Qi Jia Yap, Guchang Han AIP Advances