Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
9 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan
14 Mar 2016 SERC Data Storage Institute Effect of roughness on Perpendicular Magnetic Anisotropy in (Co90Fe10/Pt)n Superlattices Jinjun Qiu, Zhaoliang Meng, Yi Yang, Ji Feng Ying, Qi Jia Yap, Guchang Han
16 Sep 2015 SERC Data Storage Institute Exploring High Refractive Index Silicon-Rich Nitride Films by Low-Temperature Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition and Applications for Integrated Waveguides Yeow-Teck Toh, Kim-Peng Lim, Yi Yang, Dawn T. H. Tan, Doris K. T. Ng, Qian Wang, Ting Wang, Siu-Kit Ng
2 Dec 2014 SERC Data Storage Institute A Study of Fabrication Process for L10 FePt-Based HAMR Media Jiang Feng Hu, K. M. Cher, Yi Yang, Lay Geok Ng, Y. Y. K Hnin, Jian Zhong Sh, Tie Jun Zhou
14 Oct 2014 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Concise synthesis of vesnarinone and its analogues by using Pd-catalyzed C-N bond-forming reactions Yi Yang See, Tuan Thanh Dang, Anqi Chen, Abdul Majeed Seayad
23 Jun 2014 SERC Data Storage Institute Investigations of stacking fault density in perpendicular recording media SN Piramanayagam, Binni Varghese, Yi Yang, Wee Kiat Lee, Hang Khume Tan
17 May 2014 SERC Data Storage Institute Equiatomic CoPt thin films with extremely high coercivity Wee Kiat Lee, Binni Varghese, SN Piramanayagam, Yi Yang, Seng Kai Wong, Hang Khume Tan, Iwao Okamoto
27 Feb 2014 SERC Data Storage Institute Microstructure investigations of hcp phase CoPt thin films with high coercivity Yi Yang, Binni Varghese, Hang Khume Tan, Seng Kai Wong, S.N. Piramanayagam
27 Sep 2013 SERC Data Storage Institute Compositionally matched nitrogen-doped Ge2Sb2Te5/Ge2Sb2Te5 superlattice-like structures for phase change random access memory Chun Chia Tan, Luping Shi, Rong Zhao, Qiang Guo, Yi Li, Yi Yang, Tow Chong Chong, Jonathan A. Malen, Wee-Liat Ong, Tuviah E. Schlesinger, James A. Bain
20 Jun 2013 SERC Data Storage Institute Core–shell CNT–Ni–Si nanowires as a high performance anode material for lithium ion batteries Hong Lia, Yi Yangb, Beng Kang Taya, Edwin Teoa, Qing Zhanga, Congxiang Lua, Yu Fana