Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Aug 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Untargeted metabolomics analysis of non-volatile metabolites and dynamic changes of antioxidant capacity in Douchi with edible mushroom by-products Pei-Xiu Rong, Xiao-Qin He, Mutamed Ayyash, Yi Liu, Ding-Tao Wu, Fang Geng, Hua-Bin Li, Siew Bee Ng, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Food Chemistry
25 Feb 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation A review of recent compound-specific isotope analysis studies applied to food authentication Hongyan Liu, Jing Nie, Yi Liu, Syed Abdul Wadood, Karyne M. Rogers, Yuwei Yuan, Ren-You Gan Food Chemistry
14 Dec 2022 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Antioxidant capacity, phytochemical profiles, and phenolic metabolomics of selected edible seeds and their sprouts Hong-Yan Liu, Yi Liu, Ming-Yue Li, Ying-Ying Ge, Fang Geng, Xiao-Qin He, Yu Xia, Bo-Li Guo, Ren-You Gan Frontiers in Nutrition
17 Oct 2022 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Green extraction, chemical composition, and in vitro antioxidant activity of theabrownins from Kangzhuan dark tea Yi Liu, Hong-Yan Liu, Xiao Yang, Fan Zhu, Ding-Tao Wu, Hua-Bin Li, Ren-You Gan Current Research in Food Science
16 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Galvanic corrosion protection of Al-alloy in contact with carbon fibre reinforced polymer through plasma electrolytic oxidation treatment Junyi Liu, Xiaohu Huang, Yi Ren, Lai Mun Wong, Hongfei Liu, Shijie Wang Scientific Reports
20 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research An invertible crystallographic representation for general inverse design of inorganic crystals with targeted properties Zekun Ren, Siyu Isaac Parker Tian, Juhwan Noh, Felipe Oviedo, Guangzong Xing, Jiali Li, Qiaohao Liang, Ruiming Zhu, Armin G. Aberle, Shijing Sun, Xiaonan Wang, Yi Liu, Qianxiao Li, Senthilnath Jayavelu, Kedar Hippalgaonkar, Yousung Jung, Tonio Buonassisi Matter
18 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Surface Treatment and Bioinspired Coating for 3D-Printed Implants Junyi Liu, Nafisah Bte Mohd Rafiq, Lai Mun Wong, Shijie Wang Frontiers in Chemistry
24 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learningā€Reinforced Noninvasive Biosensors for Healthcare Kaiyi Zhang, Jianwu Wang, Tianyi Liu, Yifei Luo, Xian Jun Loh, Xiaodong Chen Advanced Healthcare Materials
11 Aug 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute A comprehensive CHO SWATH-MS spectral library for robust quantitative profiling of 10,000 proteins Kae Hwan Sim, Lillian Chia-Yi Liu, Hwee Tong Tan, Kelly Tan, Daniel Ng, Wei Zhang, Yuansheng Yang, Stephen Tate, Xuezhi Bi Scientific Data
10 Jun 2020 BMRC Singapore Immunology Network The Role of Single-Cell Technology in the Study and Control of Infectious Diseases Weikang Nicholas Lin, Matthew Zirui Tay, Ri Lu, Yi Liu, Chia-Hung Chen, Lih Feng Cheow Cells