Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Apr 2024 Others Institute for Infocomm Research Target-Guided Diffusion Models for Unpaired Cross-modality Medical Image Translation Yimin Luo, Qinyu Yang, Ziyi Liu, Zenglin Shi, Weimin Huang, Guoyan Zheng, Jun Cheng IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
18 Jan 2024 Others Institute for Infocomm Research PESI: Paratope-Epitope Set Interaction for SARS-CoV-2 Neutralization Prediction Zhang Wan, Zhuoyi Lin, Shamima Rashid, Shaun Yue-Hao Ng, Rui Yin, J. Senthilnath, Chee-Keong Kwoh 2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)
28 Dec 2023 Others Institute for Infocomm Research Learning Relation in Crowd Using Gated Graph Convolutional Networks for DRL-Based Robot Navigation Haoge Jiang, Niraj Bhujel, Zhuoyi Lin, Kong-Wah Wan, Jun LI, Senthilnath Jayavelu, Xudong Jiang IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
14 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Endoproteolysis of Oligopeptide-Based Coacervates for Enzymatic Modeling Zhicheng Jin, Chuxuan Ling, Wonjun Yim, Yu-Ci Chang, Tengyu He, Ke Li, Jiajing Zhou, Yong Cheng, Yi Li, Justin Yeung, Ruijia Wang, Pavla Fajtová, Lubna Amer, Hedi Mattoussi, Anthony J. O’Donoghue, Jesse V. Jokerst ACS Nano
10 Aug 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Untargeted metabolomics analysis of non-volatile metabolites and dynamic changes of antioxidant capacity in Douchi with edible mushroom by-products Pei-Xiu Rong, Xiao-Qin He, Mutamed Ayyash, Yi Liu, Ding-Tao Wu, Fang Geng, Hua-Bin Li, Siew Bee Ng, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Food Chemistry
24 Jul 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Ultrasound-Assisted Deep Eutectic Solvent Extraction of Phenolic Compounds from Thinned Young Kiwifruits and Their Beneficial Effects Ding-Tao Wu, Wen Deng, Jie Li, Jin-Lei Geng, Yi-Chen Hu, Liang Zou, Yi Liu, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Antioxidants
11 May 2023 Others Institute for Infocomm Research Analysis of error distribution in catalyst-adsorbate binding energies generated by GNN Loch Kean Lee, Hong Yeo, Zhuoyi Lin, J Senthilnath, Bangjian Zhou, Ji Wei Yoon SSEF 2023
23 Mar 2023 Others Institute for Infocomm Research COMET: Convolutional Dimension Interaction for Collaborative Filtering Zhuoyi Lin, Lei Feng, Xingzhi Guo, Yu Zhang, Rui Yin, Chee Keong Kwoh, Chi Xu ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology
25 Feb 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation A review of recent compound-specific isotope analysis studies applied to food authentication Hongyan Liu, Jing Nie, Yi Liu, Syed Abdul Wadood, Karyne M. Rogers, Yuwei Yuan, Ren-You Gan Food Chemistry
14 Dec 2022 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Antioxidant capacity, phytochemical profiles, and phenolic metabolomics of selected edible seeds and their sprouts Hong-Yan Liu, Yi Liu, Ming-Yue Li, Ying-Ying Ge, Fang Geng, Xiao-Qin He, Yu Xia, Bo-Li Guo, Ren-You Gan Frontiers in Nutrition