Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics Structural characterization of the abnormal grains evolution in sputtered ScAlN films Minghua Li, Kan Hu, Huamao Lin, Yao Zhu 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
12 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics SC0.15Al0.85N-based 4 GHz Coupled Bulk Acoustic Resonators (CBAR) and Filters for the Single-Chip Duplexer Solution Chen Liu, Yao Zhu, Bangtao Chen, Nan Wang 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
29 Oct 2021 SERC Institute of Microelectronics Aluminum Nitride Photonics Platforms on Silicon Substrate Nanxi Li, Chong Pei Ho, Yanmei Cao, Shiyang Zhu, George. F. C Chen, Yuan Hsing Fu, Yao Zhu, Dawn T. H. Tan, Lennon Y. T. Lee 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO)
24 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics A 5-pJ/Bit OOK Transmitter Using MEMS-Based RF Oscillator for IoT Application in 180-nm CMOS Jingcheng Tao, Nan Wang, Eldwin Jiaqiang Ng, Yao Zhu, Chun-Huat Heng IEEE Microwave and Wireless Components Letters
26 Jul 2021 SERC Institute of Microelectronics Artificial Intelligence-Enabled Caregiving Walking Stick Powered by Ultra-Low-Frequency Human Motion Xinge Guo, Tianyiyi He, Zixuan Zhang, Anxin Luo, Fei Wang, Eldwin J. Ng, Yao Zhu, Huicong Liu, Chengkuo Lee ACS Nano
27 Apr 2021 SERC Institute of Microelectronics A 75.3 pJ/b Ultra-Low Power MEMS-Based FSK Transmitter in ISM-915 MHz Band for Pico-IoT Applications Kai Tang, Chuanshi Yang, Zhongyuan Fang, Wensong Wang, Nan Wang, Yao Zhu, Eldwin Jiaqiang Ng, Chun-Huat Heng, Yuanjin Zheng 2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)
26 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics An Overview of Ferroelectric Hafnia and Epitaxial Growth Jing Cao, Shu Shi, Yao Zhu, Jingsheng Chen physica status solidi (RRL) – Rapid Research Letters
23 Sep 2019 SERC Institute of Microelectronics Analog switching characteristics in TiW/Al2O3/Ta2O5/Ta RRAM devices Wendong Song, Weijie Wang, Hock Koon Lee, Minghua Li, Victor Yi-Qian Zhuo, Zhixian Chen, King Jien Chui, Jen-Chieh Liu, I.-Ting Wang, Yao Zhu, Navab Singh Applied Physics Letters
23 Sep 2019 SERC Institute of Microelectronics Analog switching characteristics in TiW/ Al2O3/Ta2O5/Ta RRAM devices Wendong Song, Weijie Wang, Hock Koon Lee, Minghua Li, Victor Zhuo, Zhixian Chen, King Jien Chui, Jen-Chieh Liu, I-Ting Wang, Yao Zhu, Navab Singh Applied Physics Letters
1 Jun 2019 SERC Institute of Microelectronics Over 10% of k2eff Demonstrated by 2-GHz Spurious Mode-Free Sc0.12Al0.88N Laterally Coupled Alternating Thickness Mode Resonators Nan Wang, Yao Zhu, Geng Li Chua, Bangtao Chen, Srinivas Merugu, Navab Singh, Yuandong Gu IEEE Electron Device Letters