Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
23 Sep 2019 SERC Institute of Microelectronics Analog switching characteristics in TiW/ Al2O3/Ta2O5/Ta RRAM devices Wendong Song, Weijie Wang, Hock Koon Lee, Minghua Li, Victor Zhuo, Zhixian Chen, King Jien Chui, Jen-Chieh Liu, I-Ting Wang, Yao Zhu, Navab Singh
23 Sep 2019 SERC Institute of Microelectronics Analog switching characteristics in TiW/Al2O3/Ta2O5/Ta RRAM devices Wendong Song, Weijie Wang, Hock Koon Lee, Minghua Li, Victor Yi-Qian Zhuo, Zhixian Chen, King Jien Chui, Jen-Chieh Liu, I.-Ting Wang, Yao Zhu, Navab Singh
1 Jun 2019 SERC Institute of Microelectronics Over 10% of k2eff Demonstrated by 2-GHz Spurious Mode-Free Sc0.12Al0.88N Laterally Coupled Alternating Thickness Mode Resonators Nan Wang, Yao Zhu, Geng Li Chua, Bangtao Chen, Srinivas Merugu, Navab Singh, Yuandong Gu
1 Apr 2018 SERC Institute of Microelectronics Wafer-Level Vacuum-Packaged High Performance AlN-on-SOI Piezoelectric Resonator for Sub-100 MHz Oscillator Applications Guoqiang Wu, Jinghui Xu, Xiaolin Zhang, Nan Wang, Danlei Yan, Jayce Lay Keng Lim, Yao Zhu, Wei Li, Yuandong Gu
1 Oct 2017 SERC Institute of Microelectronics ScAlN-based LCAT Mode Resonators Above 2 GHz with High FOM and Reduced Fabrication Complexity Yao Zhu, Nan Wang, Gengli Chua, Chengliang Sun, Navab Singh, Yuandong Gu
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics High-band AlN Based RF-MEMS Resonator for TSV integration Srinivas Merugu, Mingbin Yu, Gengli Chua, Nan Wang, Yao Zhu, Chengliang Sun
1 Oct 2016 SERC Institute of Microelectronics A High Coupling Coefficient 2.3-GHz AlN Resonator for High Band LTE Filtering Application Yao Zhu, Nan Wang, Chengliang Sun, Srinivas Merugu, Navab Singh, Yuandong Gu
8 Jul 2016 SERC Institute of Microelectronics GHz spurious mode free AlN lamb wave resonator with high figure of merit using one dimensional phononic crystal tethers Chengliang Sun, Guoqiang Wu, Yao Zhu, Srinivas Merugu, Nan Wang, Yuandong Gu
20 May 2016 SERC Institute of Microelectronics Methods for precisely controlling the residual stress and temperature coefficient of the frequency of a MEMS resonator based on an AlN cavity silicon-on-insulator platform Nan Wang, Jinghui Xu, Xiaolin Zhang, Guoqiang Wu, Yao Zhu, Wei Li, Alex Yuandong Gu
26 Jun 2015 SERC Institute of Microelectronics Methods for improving electromechanical coupling coefficient in two dimensional electric field excited AlN Lamb wave resonators Alex Yuandong Gu, Bo Woon Soon, Yao Zhu, Chengliang Sun, Nan Wang, Samuel Pei Hao Loke, Xiaojing Mu, Jifang Tao
1 Apr 2015 SERC Institute of Microelectronics An Energy Autonomous 400 MHz Active Wireless SAW Temperature Sensor Powered by Vibration Energy Harvesting Yao Zhu, Zheng Yuanjin, Gao Yuan, D.I Made, Sun Chengliang, Je Minkyu, Gu Alex