Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Feb 2024 SERC Institute of Microelectronics Long-Range Ultrasound Wake-Up Receiver Using Pzt-Scaln Hybrid Pmut Link With Exponential Horn Shyam Trivedi, Duan J. Goh, Weiguo Chen, Wei D. Toh, Jun Zhang, Sagnik Ghosh, Domenico Giusti, Alberto Leotti, Huan C. Chan, Goutham Koppisetti, Yao Zhang, Yuan Gao, Joshua E.-Y. Lee, Yul Koh 2024 IEEE 37th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
17 Dec 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Efficient extraction of pectic polysaccharides from thinned unripe kiwifruits by deep eutectic solvent-based methods: Chemical structures and bioactivities Ding-Tao Wu, Jin-Lei Geng, Jie Li, Wen Deng, Yao Zhang, Yi-Chen Hu, Liang Zou, Yu Xia, Qi-Guo Zhuang, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Food Chemistry: X
28 Nov 2023 SERC Institute of Microelectronics Ultra-Low Power MEMS Inertial Switch Based Wake-Up Wireless Sensing Node for Door Lock Monitoring (Pending publish) Sagnik Ghosh, Duan Jian Goh, Zhongshi Hu, Jaibir Sharma, Yong Shun Teo, Marlon McCarthy, Prakasha Chigahalli Ramegowda, Wei Da Toh, Weiguo Chen, Arulchozhan Murugan, Yao Zhang, Yoshishige Tsuchiya, Amit Lal, Joshua E.-Y. Lee, Yul Koh 2023 IEEE SENSORS
19 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Konjac glucomannan biopolymer as a multifunctional binder to build a solid permeable interface on Na3V2(PO4)3/C cathodes for high-performance sodium ion batteries Yuyao Zhang, Xiaoying Zhu, Dan Kai, Yinzhu Jiang, Qingyu Yan, Baoliang Chen Journal of Materials Chemistry A
4 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics Miniaturized gas sensor based on silicon substrate-integrated hollow waveguides Shaonan Zheng, Helen Cai, Linfang Xu, Nanxi Li, Jinjing Fu, Zhonghua Gu, Yao Zhang, Weiguo Chen, Yuxi Cui, Fuu Ming Kai, Lennon Lee Integrated Optics: Devices, Materials, and Technologies XXV
1 Jan 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Efficient Endoderm Induction from Human Pluripotent Stem Cells by Logically Directing Signals Controlling Lineage Bifurcations Kyle M. Loh, Lay Teng Ang, Jingyao Zhang, Vibhor Kumar, Jasmin Ang, Jun Qiang Auyeong, Kian Leong Lee, Siew Hua Choo, Christina Y.Y. Lim, Massimo Nichane, Junru Tan, Monireh Soroush Noghabi, Lisa Azzola, Elizabeth S. Ng, Jens Durruthy-Durruthy, Vittorio Sebastiano, Lorenz Poellinger, Andrew G. Elefanty, Edouard G. Stanley, Qingfeng Chen, Shyam Prabhakar, Irving L. Weissman, Bing Lim Cell Stem Cell
20 Jan 2012 BMRC Genome Institute of Singapore Extensive Promoter-Centered Chromatin Interactions Provide a Topological Basis for Transcription Regulation Mark Gerstein, Guoliang Li, Xiaoan Ruan, Raymond K. Auerbach, Kuljeet Singh Sandhu, Meizhen Zheng, Ping Wang, Huay Mei Poh, Yufen Goh, Joanne Lim, Jingyao Zhang, Hui Shan Sim, Su Qin Peh, Fabianus Hendriyan Mulawadi, Chin Thing Ong, Yuriy L. Orlov, Shuzhen Hong, Zhizhuo Zhang, Steve Landt, Debasish Raha, Ghia Euskirchen, Chia-Lin Wei, Weihong Ge, Huaien Wang, Carrie Davis, Katherine I. Fisher-Aylor, Ali Mortazavi, Thomas Gingeras, Barbara Wold, Yi Sun, Melissa J. Fullwood, Edwin Cheung, Edison Liu, Wing-Kin Sung, Michael Snyder, Yijun Ruan Cell
11 Jun 2009 BMRC Bioprocessing Technology Institute KLF4 and PBX1 Directly Regulate NANOG Expression in Human Embryonic Stem Cells Ken Kwok-Keung Chan, Jingyao Zhang, Na-Yu Chia, Yun-Shen Chan, Hui Shan Sim, Ker Sin Tan, Steve Kah-Weng Oh, Huck-Hui Ng, Andre Boon-Hwa Choo Stem Cells