Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Controlling Facial Attribute Synthesis by Disentangling Attribute Feature Axes in Latent Space qiyu wei, WEIHUA ZHENG, Yuxin Li, Zhongyao Cheng, Zeng Zeng, Xulei Yang 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research COCO-TEACH: A Contrastive Co-Teaching Network For Incremental 3D Object Detection Zhongyao Cheng, Cen Chen, Ziyuan Zhao, Peisheng Qian, Xiaoli Li, Xulei Yang 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
31 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Cascade Graph Neural Networks for Few-Shot Learning on Point Clouds Yangfan Li, Cen Chen, Weiquan Yan, Zhongyao Cheng, Hui Li Tan, Wenjie Zhang IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
18 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Contrastive R-CNN for Incremental Learning in Object Detection Qian Peisheng, Kai Zheng, Cen Chen, Zhongyao Cheng, Li Wang, Hui Li Tan The 19th IEEE Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC-2022)
31 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research Hierarchical Semantic Graph Reasoning for Train Component Detection Cen Chen, Kenli Li, Xiaofeng Zou, Zhongyao Cheng, Wei Wei, Qi Tian, Zeng Zeng IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
24 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Robust Train Component Detection with Cascade Convolutional Neural Networks based on Structure Knowledge Fan Wu, Zhongyao Cheng, Juelin Zhu, Cen Chen, Xiaoxi Yu, Yue Li, Zeng Zeng IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) 2020
10 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research A Hybrid Deep Learning Based Framework for Component Defect Detection of Moving Trains Cen Chen, Kenli Li, Zhongyao Cheng, Francesco Piccialli, Steven C. H. Hoi, Zeng Zeng IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
19 Jun 2020 SERC Institute for Infocomm Research Exploring Structural Knowledge for Automated Visual Inspection of Moving Trains Cen Chen, Xiaofeng Zou, Zeng Zeng, Zhongyao Cheng, Le Zhang, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Cybernetics
1 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Bone Age Assessment based on Finger joint Localization Xiaoman Zhang, Ziyuan Zhao, Cen Chen, Songyou Peng, Min Wu, Zhongyao Cheng, Sin G. Teo, Le Zhang, Zeng Zeng
8 Mar 2018 SERC Institute for Infocomm Research A survey of Android exploits in the wild Huasong Meng, L. L. Vrizlynn Thing, Yao Cheng, Zhongmin Dai, Li Zhang Computers & Security