Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
14 Dec 2023 Others Institute of Materials Research & Engineering Realizing horizontal magnesium platelet deposition and suppressed surface passivation for high-performance magnesium metal batteries Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Jianbiao Wang, Yanwei Lum, Carina Yi Jing Lim, Man-Fai Ng, Chang Zhang, Zhi Chang, Zhonghan Zhang, Albertus D. Handoko, Tanmay Ghosh, Shuzhou Li, Zdenek Sofer, Wei Liu, Yan Yao, Zhi Wei Seh Energy & Environmental Science
30 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Local microenvironment tuning induces switching between electrochemical CO2 reduction pathways Surani Bin Dolmanan, Annette Böhme, Ziting Fan, Alex J. King, Aidan Q. Fenwick, Albertus Denny Handoko, Wan Ru Leow, Adam Z. Weber, Xinbin Ma, Edwin Khoo, Harry A. Atwater, Yanwei Lum Journal of Materials Chemistry A
18 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine learning for a sustainable energy future Zhenpeng Yao, Yanwei Lum, Andrew Johnston, Luis Martin Mejia-Mendoza, Xin Zhou, Yonggang Wen, Alán Aspuru-Guzik, Edward H. Sargent, Zhi Wei Seh Nature Reviews Materials
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Battery Materials Discovery and Smart Grid Management using Machine Learning Andrew Jun Yao Wong, Xin Zhou, Yanwei Lum, Zhenpeng Yao, Yang Choo Chua, Yonggang Wen, Zhi Wei Seh Batteries & Supercaps
11 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Theory-guided experimental design in battery materials research Alex Yong Sheng Eng, Chhail Bihari Soni, Yanwei Lum, Edwin Khoo, Zhenpeng Yao, S. K. Vineeth, Vipin Kumar, Jun Lu, Christopher S. Johnson, Christopher Wolverton, Zhi Wei Seh Science Advances
2 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering Sn‐based Catalytic Materials for Efficient Electrochemical CO 2 Reduction to Formate Ying Fan Tay, Zheng Hao Tan, Yanwei Lum ChemNanoMat
8 Jan 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enabling storage and utilization of low-carbon electricity: power to formic acid Sudipta Chatterjee, Indranil Dutta, Yanwei Lum, Zhiping Lai, Kuo-Wei Huang Energy & Environmental Science
12 Jun 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Chloride-mediated selective electrosynthesis of ethylene and propylene oxides at high current density Wan Ru Leow, Yanwei Lum, Adnan Ozden, Yuhang Wang, Dae-Hyun Nam, Bin Chen, Joshua Wicks, Tao-Tao Zhuang, Fengwang Li, David Sinton, Edward H. Sargent Science
18 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-dimensional titanium and molybdenum carbide MXenes as electrocatalysts for CO2 reduction Albertus D Handoko, Hetian Chen, Yanwei Lum, Qianfan Zhang, Babak Anasori, Zhi Wei Seh iScience