Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
16 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research An Intelligent Edge-Cloud Collaborative Framework for Communication Security in Distributed Cyber-Physical Systems Cen Chen, Yangfan Li, Qinyu Wang, Xulei Yang, Xiaokang Wang, Laurence T. Yang IEEE Network
6 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Communication-efficient Digital Twin via AI-powered Transmission and Reconstruction Mi Li, Cen Chen, Xulei Yang, Joey Tianyi Zhou, Tao Zhang, Yangfan Li IEEE Journal on Selected Areas in Communications
18 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Optimal Design of Dielectric Elastomer Actuators Using a Graph Neural Network Encoder Yangfan Li, Jun Liu, Wenyu Liang, Zhuangjian Liu IEEE Robotics and Automation Letters
31 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Cascade Graph Neural Networks for Few-Shot Learning on Point Clouds Yangfan Li, Cen Chen, Weiquan Yan, Zhongyao Cheng, Hui Li Tan, Wenjie Zhang IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
28 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research CoRec: An Efficient Internet Behavior-based Recommendation Framework with Edge-cloud Collaboration on Deep Convolution Neural Networks Yangfan Li, Kenli Li, Wei Wei, Tianyi Zhou, Cen Chen ACM Transactions on Sensor Networks
20 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research CoIn: Correlation Induced Clustering for Cognition of High Dimensional Bioinformatics Data Zeng Zeng, Ziyuan Zhao, Kaixin Xu, Yangfan Li, Cen Chen, Xiaofeng Zou, Yulan Wang, Wei Wei, Pierce KH Chow, Xiaoli Li IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
17 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Task Y-Shaped Graph Neural Network for Point Cloud Learning in Autonomous Driving Xiaofeng Zou, Kenli Li, Yangfan Li, Wei Wei, Cen Chen IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems