Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
8 Apr 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Handheld Multifunctional Fluorescence Imager for Non-invasive Plant Phenotyping Ruochong Zhang, Sally Shuxian Koh, Mark Ju Teng Teo, Renzhe Bi, Shuyan Zhang, Kapil Dev, Daisuke Urano, U. S. Dinish, Malini Olivo Frontiers in Plant Science
8 Mar 2022 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Single-Cell Atlas of Lineage States, Tumor Microenvironment, and Subtype-Specific Expression Programs in Gastric Cancer Vikrant Kumar, Kalpana Ramnarayanan, Raghav Sundar, Nisha Padmanabhan, Supriya Srivastava, Mayu Koiwa, Tadahito Yasuda, Vivien Koh, Kie Kyon Huang, Su Ting Tay, Shamaine Wei Ting Ho, Angie Lay Keng Tan, Takatsugu Ishimoto, Guowei Kim, Asim Shabbir, Qingfeng Chen, Biyan Zhang, Shengli Xu, Kong-Peng Lam, Huey Yew Jeffrey Lum, Ming Teh, Wei Peng Yong, Jimmy Bok Yan So, Patrick Tan Cancer Discovery
20 Nov 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute TACI constrains TH17 pathogenicity and protects against gut inflammation Sean Jing Xiang Tan, Arleen Sanny, Xijun Ou, Sze-Wai Ng, Alex Xing Fah Wong, Gloria Hoi Wan Tso, Biyan Zhang, Pei-Yun Teo, Susana Soo-Yeon Kim, Alison P. Lee, Shengli Xu, Kong-Peng Lam, Andy Hee-Meng Tan iSCIENCE
22 Oct 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Micro- and nano-fiber probes for optical sensing, imaging, stimulation in biomedical applications Xia Yu, Shuyan Zhang, Malini Olivo, Nanxi Li Photonics Research
7 Sep 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Metasurfaces for Biomedical Applications: Imaging and Sensing from a Nanophotonics Perspective Shuyan Zhang, Chi Lok Wong, Shuwen Zeng, Renzhe Bi, Kolvyn Tai, Dholakia Kishan, Malini Olivo Nanophotonics
7 Sep 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Metasurfaces for biomedical applications: imaging and sensing from a nanophotonics perspective Shuyan Zhang, Chi Lok Wong, Shuwen Zeng, Renzhe Bi, Kolvyn Tai, Kishan Dholakia, Malini Olivo Nanophotonics
24 Jan 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Biomass-Derived Carbonaceous Materials: Recent Progress in Synthetic Approaches, Advantages, and Applications Da-Peng Yang, Zibiao Li, Minghuan Liu, Xiaoyan Zhang, Yisong Chen, Hun Xue, Enyi Ye, Rafael Luque ACS Sustainable Chemistry & Engineering
9 Oct 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Design and synthesis of magnetic nanoparticles for biomedical diagnostics Yuan Chen, Xianguang Ding, Yan Zhang, Auginia Natalia, Xuecheng Sun, Zhigang Wang, Huilin Shao Quantitative Imaging in Medicine and Surgery
3 Jul 2018 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Identifying the origin and contribution of surface storage in TiO2(B) nanotube electrode by in situ dynamic valence state monitoring Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Oleksandr I. Malyi, Nicolas Bucher, Huarong Xia, Shibo Xi, Zhiqiang Zhu, Zhisheng Lv, Wenlong Li, Jiaqi Wei, Madhavi Srinivasan, Armando Borgna, Markus Antonietti, Yonghua Du, Xiaodong Chen Advanced Materials
3 Jun 2018 SERC Institute for Infocomm Research Category Multi-Representation: A Unified Solution for Named Entity Recognition in Clinical Texts Lei Hou, Xiao-Li Li, Jiangtao Zhang, Juanzi Li, Shuai Wang, Yan Zhang, Yixin Cao The Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 2018