Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Feb 2024 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Isolation, purification, degradation of citrus pectin and correlation between molecular weight and their biological properties Huan Guo, Yongjun Du, Haichuan Gao, Ying Liao, Hongyan Liu, Dingtao Wu, Renyou Gan, Hong Gao LWT
17 Dec 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Efficient extraction of pectic polysaccharides from thinned unripe kiwifruits by deep eutectic solvent-based methods: Chemical structures and bioactivities Ding-Tao Wu, Jin-Lei Geng, Jie Li, Wen Deng, Yao Zhang, Yi-Chen Hu, Liang Zou, Yu Xia, Qi-Guo Zhuang, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Food Chemistry: X
1 Oct 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Recent advances in the influences of drying technologies on physicochemical properties and biological activities of plant polysaccharides Huan Guo, Hong-Yan Liu, Hang Li, Ding-Tao Wu, Linda L. D. Zhong, Ren-You Gan, Hong Gao Critical Reviews in Food Science and Nutrition
25 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
1 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bio‐Inspired, Scalable, and Tri‐Mode Stimuli‐Chromic Composite for Smart Window Multifunctionality Yujie Ke, Na Li, Yan Liu, Tingting Zhu, Shancheng Wang, Yanbin Li, Gaojian Lin, Qiuting Zhang, Yuwei Hu, Zhaogang Dong, Jie Yin, Zheng Liu, Yi Long Advanced Functional Materials
10 Aug 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Untargeted metabolomics analysis of non-volatile metabolites and dynamic changes of antioxidant capacity in Douchi with edible mushroom by-products Pei-Xiu Rong, Xiao-Qin He, Mutamed Ayyash, Yi Liu, Ding-Tao Wu, Fang Geng, Hua-Bin Li, Siew Bee Ng, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Food Chemistry
24 Jul 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Ultrasound-Assisted Deep Eutectic Solvent Extraction of Phenolic Compounds from Thinned Young Kiwifruits and Their Beneficial Effects Ding-Tao Wu, Wen Deng, Jie Li, Jin-Lei Geng, Yi-Chen Hu, Liang Zou, Yi Liu, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Antioxidants
16 Jun 2023 Others Institute for Infocomm Research A Framework for Student Engagement Level Prediction: A User Perspective Yan Liu, Manas Gupta, Cheryl Sze Yin Wong The 1st International Conference on Metaverse and Artificial Companions in Education and Society
18 May 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Quality evaluation of citrus varieties based on phytochemical profiles and nutritional properties Huan Guo, Yin-Jian Zheng, Ding-Tao Wu, Xu Du, Hong Gao, Mutamed Ayyash, De-Guang Zeng, Hua-Bin Li, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Frontiers in Nutrition
25 Feb 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation A review of recent compound-specific isotope analysis studies applied to food authentication Hongyan Liu, Jing Nie, Yi Liu, Syed Abdul Wadood, Karyne M. Rogers, Yuwei Yuan, Ren-You Gan Food Chemistry