Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Locally Varying Distance Transform for Unsupervised Visual Anomaly Detection Wen-Yan Lin, Zhonghang Liu, Siying Liu Lecture Notes in Computer Science
12 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Distance Based Image Classification: A solution to generative classification’s conundrum? Wen-Yan Lin, Siying Liu, Bing Tian Dai, Hongdong Li International Journal of Computer Vision
28 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Shell Theory: A Statistical Model of Reality Wen-Yan Lin, Siying Liu, Changhao Ren, Ngai-Man Cheung, Hongdong Li, Yasuyuki Matsushita IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
5 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research Deep Unsupervised Anomaly Detection Tangqing Li, Zheng Wang, Siying Liu, Wen-Yan Lin Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) 2021
24 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Dual-SLAM: A framework for robust single camera navigation Huajian Huang, Wen-Yan Lin, Siying Liu, Dong Zhang, Sai-Kit Yeung International Conference on Intelligent Robots and Systems
12 Sep 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Distinct requirements of E2f4 versus E2f5 activity for multiciliated cell development in the zebrafish embryo Yan Ling Chong, Yiliu Zhang, Feng Zhou, Sudipto Roy Developmental Biology
18 Jun 2018 SERC Institute for Infocomm Research Dimensionality's Blessing: Clustering Images by Underlying Distributions Wen-Yan Lin, Siying Liu, Jian-Hwang Lai, Yasuyuki Matsushita 2018 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
1 Jun 2018 SERC Institute for Infocomm Research Dimensionality's Blessing: Clustering Images by Underlying Distributions Wen-Yan Lin, Siying Liu, Yasuyuki Matsushita Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2018
19 Nov 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Gmnc Is a Master Regulator of the Multiciliated Cell Differentiation Program Feng Zhou, Mohammad Shboul, Yan Ling Chong, Bruno Reversade, Sudipto Roy, Vijay Narasimhan Current Biology
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine