Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Exploring Active Learning for Semiconductor Defect Segmentation Lile Cai, Ramanpreet Singh Pahwa, Xun Xu, Jie Wang, Richard Chang, Lining Zhang, Chuan-Sheng Foo 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
13 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Revisiting Superpixels for Active Learning in Semantic Segmentation with Realistic Annotation Costs Lile Cai, Xun Xu, Jun Hao Liew, Chuan Sheng Foo 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
19 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Exploring Spatial Diversity for Region-Based Active Learning Lile Cai, Xun Xu, Lining Zhang, Chuan Sheng Foo IEEE Transactions on Image Processing
25 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research 3D AffordanceNet: A Benchmark for Visual Object Affordance Understanding Shengheng Deng, Xun Xu, Chaozheng Wu, Ke Chen, Kui Jia CVPR 2021
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research ARMOURED: Adversarially Robust MOdels using Unlabeled data by REgularizing Diversity Kangkang Lu, Cuong Manh Nguyen, Xun Xu, Kiran Krishnamachari, Yu Jing Goh, Chuan Sheng Foo International Conference on Learning Representations (ICLR) 2021
2 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mudskipper genomes provide insights into the terrestrial adaptation of amphibious fishes Xinxin You, Chao Bian, Qijie Zan, Xun Xu, Xin Liu, Jieming Chen, Jintu Wang, Ying Qiu, Wujiao Li, Xinhui Zhang, Ying Sun, Shixi Chen, Wanshu Hong, Yuxiang Li, Shifeng Cheng, Guangyi Fan, Chengcheng Shi, Jie Liang, Y. Tom Tang, Chengye Yang, Zhiqiang Ruan, Jie Bai, Chao Peng, Qian Mu, Jun Lu, Mingjun Fan, Shuang Yang, Zhiyong Huang, Xuanting Jiang, Xiaodong Fang, Guojie Zhang, Yong Zhang, Gianluca Polgar, Hui Yu, Jia Li, Zhongjian Liu, Guoqiang Zhang, Vydianathan Ravi, Steven L. Coon, Jian Wang, Huanming Yang, Byrappa Venkatesh, Jun Wang, Qiong Shi Nature Communications