Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
23 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Monodispersed Ruthenium Nanoparticles on Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide for an Efficient Lithium–Oxygen Battery (Pending publish) Wenrui Dai, Yuan Liu, Meng Wang, Ming Lin, Xu Lian, Yani Luo, Jinlin Yang, Wei Chen ACS Applied Materials & Interfaces
30 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering From Micropores to Ultra-micropores inside Hard Carbon: Toward Enhanced Capacity in Room-/Low-Temperature Sodium-Ion Storage (Pending publish) Jinlin Yang, Xiaowei Wang, Wenrui Dai, Xu Lian, Xinhang Cui, Weichao Zhang, Kexin Zhang, Ming Lin, Ruqiang Zou, Kian Ping Loh, Quan-Hong Yang, Wei Chen Nano-Micro Letters