Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering From Micropores to Ultra-micropores inside Hard Carbon: Toward Enhanced Capacity in Room-/Low-Temperature Sodium-Ion Storage (Pending publish) Jinlin Yang, Xiaowei Wang, Wenrui Dai, Xu Lian, Xinhang Cui, Weichao Zhang, Kexin Zhang, Ming Lin, Ruqiang Zou, Kian Ping Loh, Quan-Hong Yang, Wei Chen Nano-Micro Letters
17 Aug 2020 SERC Institute of Microelectronics Considerations for an 8-inch Wafer-level CMOS compatible AlN Pyroelectric 5-14 um wavelength IR detector towards miniature integrated photonics gas sensors Doris K. T. Ng, Guoqiang Wu, Tan-Tan Zhang, Linfang Xu, Jianbo Sun, Wing-Wai Chung, Hong Cai, Qingxin Zhang, Navab Singh IEEE Xplore
2 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal–organic framework-derived hierarchical MoS2/CoS2 nanotube arrays as pH-universal electrocatalysts for efficient hydrogen evolution Baoshan Tang, Weifeng Yang, Zhi Gen Yu, Yaoxin Zhang, Chunhua Tang, Hwee Leng Seng, Zhi Wei Seh, Yong-Wei Zhang, Stephan John Pennycook, Hao Gong Journal of Materials Chemistry A
12 Dec 2018 SERC Institute of Microelectronics Adipose-on-a-chip: a dynamic microphysiological in vitro model of the human adipose for immune-metabolic analysis in type II diabetes Yunxiao Liu, Patthara Kongsuphol, Su Yin Chiam, Qing Xin Zhang, Sajay Bhuvanendran Nair Gourikutty, Shilpi Saha, Subhra Kumar Biswas, Qasem Ramadan Lab on a chip
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics Wafer-Level Vacuum-Packaged Piezoelectric Energy Harvesters Utilizing Two-Step Three-Wafer Bonding Qingxin Zhang, Yuandong Gu, Nan Wang, Li Yan Siow, Lionel You Liang Wong, Chengliang Sun, Hongmiao Ji, Darmayuda I Made, Peter Chang 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
1 Mar 2015 SERC Institute of Microelectronics An Ultra-Low Voltage Level Shifter Using Revised Wilson Current Mirror for Fast and Energy-Efficient Wide-Range Voltage Conversion from Sub-Threshold to I/O Voltage Jun Zhou, Chao Wang, Xin Liu, Xin Zhang, Minkyu Je Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions on
1 Feb 2014 SERC Institute of Microelectronics A Miniaturization Strategy for Harvesting Vibration Energy Utilizing Helmholtz Resonance and Vortex Shedding Effect Qingxin Zhang, Yuandong Gu, Dim-Lee Kwong, Chengliang Sun, Xiaojing Mu, Li Yan Siow, Wei Mong Tsang, Hongmiao Ji, Hyun Kee Chang IEEE Electron Device Letters
19 Oct 2013 BMRC Genome Institute of Singapore De novo transcriptome profiling uncovers a drastic downregulation of photosynthesis upon nitrogen deprivation in the nonmodel green alga Botryosphaerella sudeticus Deying Sun, Jiaqi Zhu, Lei Fang, Xin Zhang, Yvonne Chow, Jianhua Liu BMC Genomics