Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Controlling Facial Attribute Synthesis by Disentangling Attribute Feature Axes in Latent Space qiyu wei, WEIHUA ZHENG, Yuxin Li, Zhongyao Cheng, Zeng Zeng, Xulei Yang 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research An Efficient Deep Video Model For Deepfake Detection Ruipeng Sun, Ziyuan Zhao, Li Shen, Zeng Zeng, Yuxin Li, Bharadwaj Veeravalli, Yang Xulei 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
31 Jul 2023 BMRC Experimental Drug Development Centre Targeting RNA‐binding proteins with small molecules: Perspectives, pitfalls and bifunctional molecules (Pending publish) Qingxin Li, CongBao Kang FEBS Letters
17 Jul 2023 SERC Institute of High Performance Computing Synergistic Adsorption and In Situ Catalytic Conversion of SO2 by Transformed Bimetal-Phenolic Functionalized Biomass Gao Xiao, Qiuping Xie, Yunxiang He, Xin Huang, Joseph J. Richardson, Manna Dai, Jian Hua, Xin Li, Junling Guo, Xuepin Liao, Bi Shi Environmental Science & Technology
5 Jul 2023 BMRC Experimental Drug Development Centre Backbone 1H, 15N and 13C resonance assignments for dengue NS2B without the NS3 protease cofactor region in detergent micelles Qingxin Li, Hui Qi Ng, Ying Ru Loh, CongBao Kang Biomolecular NMR Assignments
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
27 Jan 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation EasyAmplicon: An easy‐to‐use, open‐source, reproducible, and community‐based pipeline for amplicon data analysis in microbiome research Yong‐Xin Liu, Lei Chen, Tengfei Ma, Xiaofang Li, Maosheng Zheng, Xin Zhou, Liang Chen, Xubo Qian, Jiao Xi, Hongye Lu, Huiluo Cao, Xiaoya Ma, Bian Bian, Pengfan Zhang, Jiqiu Wu, Ren‐You Gan, Baolei Jia, Linyang Sun, Zhicheng Ju, Yunyun Gao, Tao Wen, Tong Chen iMeta
15 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rare earth doped indium oxide nanospheres based gas sensor for highly sensitive formaldehyde detection at low temperature Xiangyun Ma, Houjuan Zhu, Long Yu, Xin Li, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Suhua Wang Nanoscale
24 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research NSF4SL: negative-sample-free contrastive learning for ranking synthetic lethal partner genes in human cancers Shike Wang, Yimiao Feng, Xin Liu, Yong Liu, Min Wu, Jie Zheng Bioinformatics
18 Feb 2022 BMRC Experimental Drug Development Centre Structures and Dynamics of Dengue Virus Nonstructural Membrane Proteins Qingxin Li, CongBao Kang Membranes