Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Emerging Opportunities for Ferroelectric Field‐Effect Transistors: Integration of 2D Materials Fang Yang, Hong Kuan Ng, Xin Ju, Weifan Cai, Jing Cao, DongZhi Chi, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Zhenhua Ni, Xiao Renshaw Wang, Junpeng Lu, Jing Wu Advanced Functional Materials
20 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Recovery of Volitional Motor Control and Overground Walking in Participants With Chronic Clinically Motor Complete Spinal Cord Injury: Restoration of Rehabilitative Function With Epidural Spinal Stimulation (RESTORES) Trial—A Preliminary Study Kai Rui Wan, Zhi Yan Valerie Ng, Seng Kwee Wee, Misbaah Fatimah, Wenli Lui, Min Wee Phua, Qi Yue Rosa So, Tomasz Karol Maszczyk, Brian Premchand, Seyed Ehsan Saffari, Rui Xin Justin Ker, Wai Hoe Ng Journal of Neurotrauma
14 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering In-Sensor Computing Realization Using Fully CMOS-Compatible TiN/HfOx based Neuristor Array HAIZHONG ZHANG, Peng Qiu, Yaoping Lu, Xin Ju, DongZhi Chi, Kwang Sing Yew, Minmin Zhu, Shaohao Wang, Rongshan Wei, Wei Hu ACS Sensors
9 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering InP Quantum Dots Tailored Oxide Thin Film Phototransistor for Bioinspired Visual Adaptation Zhixiang Gao, Xin Ju, HAIZHONG ZHANG, Xiaohan Liu, Hongyu Chen, Wanfa Li, Hongliang Zhang, Lingyan Liang, Hongtao Cao Advanced Functional Materials
20 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A neuromorphic bionic eye with broadband vision and biocompatibility using TIPS-pentacene-based phototransistor array retina HAIZHONG ZHANG, Xin Ju, DongZhi Chi, Linrun Feng, Zhe Liu, Kwangsing Yew, Minmin Zhu, Tiaoyang Li, Rongshan Wei, Shaohao Wang, Linfeng Sun, Zhongrui Wang, Yanqing Wu Applied Materials Today
25 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Homogeneous in-plane WSe2 P–N junctions for advanced optoelectronic devices Dewu Yue, Xin Ju, Tao Hu, Ximing Rong, Xinke Liu, Xiao Liu, Hong Kuan Ng, DongZhi Chi, Xinzhong Wang, Jing Wu Nanoscale
19 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Van der Waals Layer Transfer of 2D Materials for Monolithic 3D Electronic System Integration: Review and Outlook Jun-Young Kim, Xin Ju, Kah-Wee Ang, DongZhi Chi ACS Nano
28 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Synapse and Tunable Leaky-Integrate Neuron Functions Enabled by Oxide Trapping Dynamics in a Single Logic Transistor Xin Ju, Diing Shenp Ang IEEE Electron Device Letters