Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Ensemble Method via Ranking Model for Conversational Modeling with Subjective Knowledge Xin Huang, Kye Min Tan, Richeng Duan, Bowei Zou Proceedings of The Eleventh Dialog System Technology Challenge
17 Jul 2023 SERC Institute of High Performance Computing Synergistic Adsorption and In Situ Catalytic Conversion of SO2 by Transformed Bimetal-Phenolic Functionalized Biomass Gao Xiao, Qiuping Xie, Yunxiang He, Xin Huang, Joseph J. Richardson, Manna Dai, Jian Hua, Xin Li, Junling Guo, Xuepin Liao, Bi Shi Environmental Science & Technology
23 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Comparing Classification and Generation Approaches to Situated Reasoning with Vision-language Pre-trained Models Xin Huang, Hui Li Tan, Jung Jae Kim European Conference on Computer Vision - Machine Visual Common Sense (ECCV-MVCS) workshop (2022)
18 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research A Deep Learning Platform for Language Education Research and Development Kye Min Tan, Richeng Duan, Xin Huang, Bowei Zou, Xuan Long Do Interspeech 2022
1 Mar 2022 SERC Institute for Infocomm Research Investigation on Transformer-based Multi-modal Fusion for Audio-Visual Scene-Aware Dialog Xin Huang, Hui Li Tan, Mei Chee Leong, Ying Sun, Liyuan Li, Ridong Jiang, Jung-jae Kim DSTC10 workshop at AAAI-22
28 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Unseen Entity Handling in Complex Question Answering over Knowledge Base via Language Generation Xin Huang, Jung-jae Kim, Bowei Zou Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021
10 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Joint Generation and Bi-Encoder for Situated Interactive MultiModal Conversations Jung-jae Kim, Xin Huang, Chor Seng Tan, Yan Bin Ng, Wei Shi, Kheng Hui Yeo, Ridong Jiang The Ninth Dialog System Technology Challenge (AAAI-21)
1 Feb 2020 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Antenatal sleep quality associated with perinatal outcomes in women Pei Yu Lee, Li Hui Liu, Cowan Ho, Aloysius Jian Feng Ang, Hui Xin Huang, Oon-Hoe Teoh, Kok-Hian Tan, Yung Seng Lee, Fabian Yap, Joshua J. Gooley, Shiao-Yng Chan, Shirong Cai