Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 Mar 2023 BMRC Singapore Immunology Network The RNA-binding protein hnRNP F is required for the germinal center B cell response Hengjun Huang, Yuxing Li, Gaopu Zhang, Gui-Xin Ruan, Zhijian Zhu, Wenjing Chen, Jia Zou, Rui Zhang, Jing Wang, Yu Ouyang, Shengli Xu, Xijun Ou Nature Communications
22 Nov 2022 BMRC Singapore Immunology Network Adenosine deaminase acting on RNA-1 is essential for early B lymphopoiesis Wenjing Chen, Yuxing Li, Gui-Xin Ruan, Hengjun Huang, Rui Zhang, Jing Wang, Yu Ouyang, Yan Li, Shengli Xu, Xijun Ou Cell Reports
8 Feb 2022 BMRC Singapore Immunology Network The spliceosome component Usp39 controls B cell development by regulating immunoglobulin gene rearrangement Gui-Xin Ruan, Yuxing Li, Wenjing Chen, Hengjun Huang, Rui Zhang, Changxu Chen, Kong-Peng Lam, Shengli Xu, Xijun Ou Cell Reports
20 Nov 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute TACI constrains TH17 pathogenicity and protects against gut inflammation Sean Jing Xiang Tan, Arleen Sanny, Xijun Ou, Sze-Wai Ng, Alex Xing Fah Wong, Gloria Hoi Wan Tso, Biyan Zhang, Pei-Yun Teo, Susana Soo-Yeon Kim, Alison P. Lee, Shengli Xu, Kong-Peng Lam, Andy Hee-Meng Tan iSCIENCE
4 Jul 2019 BMRC Bioprocessing Technology Institute von Hippel-Lindau Protein Maintains Metabolic Balance to Regulate the Survival of Naive B Lymphocytes Shengli Xu, Jianxin Huo, Yuhan Huang, Melissa Aw, Shuwen Chen, Shiya Mak, Lian Yee Yip, Ying Swan Ho, Sze Wai Ng, Andy Hee-Meng Tan, Alison Lee, Xijun Ou, Kong-Peng Lam iSCIENCE
2 Mar 2018 BMRC Bioprocessing Technology Institute Transcription factor YY1 is essential for iNKT cell development Xijun Ou, Jianxin Huo, Yuhan Huang, Yan-Feng Li, Shengli Xu, Kong-Peng Lam Cellular & Molecular Immunology
5 Feb 2016 BMRC Bioprocessing Technology Institute Loss of miR-182 affects B-cell extrafollicular antibody response Yan-Feng Li, Xijun Ou, Shengli Xu, Zi-Bing Jin, Naoharu Iwai, Kong-Peng Lam Immunology
17 Apr 2015 BMRC Bioprocessing Technology Institute Mir-17~92 regulates bone marrow homing of plasma cells and production of immunoglobulin G 2c Shengli Xu, Xijun Ou, Jianxin Huo, Kristen Lim, Yuhan Huang, Sheena Chee, Kong-Peng Lam Nature Communications
29 Aug 2014 BMRC Bioprocessing Technology Institute Bruton's tyrosine kinase and protein kinase C µ are required for TLR7/9-induced IKKα and IRF-1 activation and interferon-β production in conventional dendritic cells Yan-Feng Li, Koon-Guan Lee, Xijun Ou, Kong-Peng Lam PLOS ONE
30 Jun 2014 BMRC Bioprocessing Technology Institute Shp1 signalling is required to establish the long-lived bone marrow plasma cell pool Yan-Feng Li, Shengli Xu, Xijun Ou, Kong-Peng Lam Nature Communications