Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Nov 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute TACI constrains TH17 pathogenicity and protects against gut inflammation Sean Jing Xiang Tan, Arleen Sanny, Xijun Ou, Sze-Wai Ng, Alex Xing Fah Wong, Gloria Hoi Wan Tso, Biyan Zhang, Pei-Yun Teo, Susana Soo-Yeon Kim, Alison P. Lee, Shengli Xu, Kong-Peng Lam, Andy Hee-Meng Tan iSCIENCE
4 Jul 2019 BMRC Bioprocessing Technology Institute von Hippel-Lindau Protein Maintains Metabolic Balance to Regulate the Survival of Naive B Lymphocytes Shengli Xu, Jianxin Huo, Yuhan Huang, Melissa Aw, Shuwen Chen, Shiya Mak, Lian Yee Yip, Ying Swan Ho, Sze Wai Ng, Andy Hee-Meng Tan, Alison Lee, Xijun Ou, Kong-Peng Lam iSCIENCE
2 Mar 2018 BMRC Bioprocessing Technology Institute Transcription factor YY1 is essential for iNKT cell development Xijun Ou, Jianxin Huo, Yuhan Huang, Yan-Feng Li, Shengli Xu, Kong-Peng Lam Cellular & Molecular Immunology
5 Feb 2016 BMRC Bioprocessing Technology Institute Loss of miR-182 affects B-cell extrafollicular antibody response Yan-Feng Li, Xijun Ou, Shengli Xu, Zi-Bing Jin, Naoharu Iwai, Kong-Peng Lam Immunology
17 Apr 2015 BMRC Bioprocessing Technology Institute Mir-17~92 regulates bone marrow homing of plasma cells and production of immunoglobulin G 2c Shengli Xu, Xijun Ou, Jianxin Huo, Kristen Lim, Yuhan Huang, Sheena Chee, Kong-Peng Lam Nature Communications
29 Aug 2014 BMRC Bioprocessing Technology Institute Bruton's tyrosine kinase and protein kinase C µ are required for TLR7/9-induced IKKα and IRF-1 activation and interferon-β production in conventional dendritic cells Yan-Feng Li, Koon-Guan Lee, Xijun Ou, Kong-Peng Lam PLOS ONE
30 Jun 2014 BMRC Bioprocessing Technology Institute Shp1 signalling is required to establish the long-lived bone marrow plasma cell pool Yan-Feng Li, Shengli Xu, Xijun Ou, Kong-Peng Lam Nature Communications