Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Development of a VDES Mobile Station for Future Maritime e-Navigation Application Lye Heng Chua, Ma Ohnmar Kyaw, Ailian Cai, Yeow Beng Gan, Kai Yen, Weiqiang Zhang, Xiaoming Peng, Qian Chen Proceedings of the 5th International Maritime-Port Technology and Development Conference (MTEC) 2017
1 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research Circularly Polarized Turnstile Antenna for VHF Data Exchange System (VDES) on Satellite Yunjia Zeng, Xianming Qing, Terenec Shie Ping See, Xiaoming Peng Computational Electromagnetics (ICCEM), IEEE International Conference on
24 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Circularly Polarized Turnstile Antenna for VHF Data Exchange System (VDES) on Satellite Yunjia Zeng, Xianming Qing, Terenec Shie Ping See, Xiaoming Peng 2020 IEEE International Conference on Computational Electromagnetics (ICCEM)
31 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Millimeter Wave Planar Full-range Switched Beam Grid Array Antenna and its Smart Car Radar Applications Mei Sun, Xianming Qing, Nasimuddin, Xiaoming Peng, Zhi Ning Chen 2018 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics (SOLI)
1 Jun 2014 SERC Institute for Infocomm Research An integrated 60GHz low power two-chip wireless system based on IEEE802.11ad standard Keping Wang, Bharatha Kumar Thangarasu, Jinna Yan, Wanxin Ye, Khiam-Boon Png, Wong Sai Ho, Raymond Keh, Zhaohui Cai, Guoping Zhang, Piew Yoong Chee, Jee Khoi Yin, Weiqiang Zhang, Xuhong Qu, Kaixue Ma, Sie Yong Law, Cheng Zhao, Jian Simon Chen, Cheng Wang Cho, Raymond Jayaraj, Jin Bo, Mei Sun, Shouxian Mou, Nagarajan Mahalingam, Yisheng Wang, Wei Meng Lim, Thin Sek Wong, Yang Lu, Wanlan Yang, Kiat Seng Yeo, Francois Chin, Xiaoming Peng, Albert Chai, Xianmin Qing, Zhining Chen 2014 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS2014)