Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
11 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research RST Parsing from Scratch Xiaoli Li
11 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Prediction of Synthetic Lethal Interactions in Human Cancers using Multi-view Graph Auto-Encoder Zhifeng Hao, Di Wu, Yuan Fang, Min Wu, Ruichu Cai, Xiaoli Li
19 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research Frame Semantics Guided Network for Abstractive Sentence Summarization Yong Guan, Shaoru Guo, Ru Li, Xiaoli Li, Hu Zhang
9 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research KDnet-RUL: A Knowledge Distillation Framework to Compress Deep Neural Networks for Machine Remaining Useful Life Prediction Qing Xu, Zhenghua Chen, Keyu Wu, Chao Wang, Min Wu, Xiaoli Li
29 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Ensembling graph attention networks for human microbe–drug association prediction Yahui Long, Min Wu, Yong Liu, Chee Keong Kwoh, Jiawei Luo, Xiaoli Li
27 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research CFSRE: Context-aware based on frame-semantics for distantly supervised relation extraction Xiaoli Li
13 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Incorporating Syntax and Frame Semantics in Neural Network for Machine Reading Comprehension Xiaoli Li
21 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Contrastive Adversarial Domain Adaptation for Machine Remaining Useful Life Prediction Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chuan Sheng Foo, Chee-Keong Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li
30 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Sea-Net: Squeeze-And-Excitation Attention Net For Diabetic Retinopathy Grading Ziyuan Zhao, Kartik Chopra, Zeng Zeng, Xiaoli Li
7 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Adversarial Transfer Learning for Machine Remaining Useful Life Prediction Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee Keong Kwoh, Xiaoli Li
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Deep learning with long short-term memory networks for classification of dementia related travel patterns Nhu Khue Vuong, Yong Liu, Syin Chan, Chiew Tong Lau, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li
25 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Global Context Enhanced Graph Neural Networks for Session-based Recommendation Ziyang Wang, Wei Wei, Gao Cong, Xiaoli Li, Xian-Ling Mao, Minghui Qiu
15 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Adversarial Multiple-Target Domain Adaptation for Fault Classification Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Haoliang Li, Chee-Keong Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li
1 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Differentiable Window for Dynamic Local Attention Thanh-Tung Nguyen, Xuan-Phi Nguyen, Shafiq Joty, Xiaoli Li
1 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Efficient Constituency Parsing by Pointing Thanh-Tung Nguyen, Xuan-Phi Nguyen, Shafiq Joty, Xiaoli Li
1 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research A Frame-based Sentence Representation for Machine Reading Comprehension Shaoru Guo, Ru Li, Hongye Tan, Xiaoli Li, Yong Guan, Hongyan Zhao
4 May 2020 SERC Institute for Infocomm Research We Mind Your Well-being: Preventing Depression in Uncertain Social Networks by Sequential Interventions Aye Phyu Phyu Aung, Xinrun Wang, Bo An, Xiaoli Li
9 Apr 2020 SERC Institute for Infocomm Research Mahalanobis Distance based Adversarial Network For Anomaly Detection Yubo Hou, Zhenghua Chen, Min Wu, Chuan-Sheng Foo, Xiaoli Li, Shubair Raed M.
13 Feb 2020 SERC Institute for Infocomm Research Machine Remaining Useful Life Prediction via an Attention Based Deep Learning Approach Zhenghua Chen, Min Wu, Rui Zhao, Feri Guretno, Ruqiang Yan, Xiaoli Li
2 Feb 2020 SERC Institute for Infocomm Research HyperML: A Boosting Metric Learning Approach in Hyperbolic Space for Recommender Systems Lucas Vinh Tran, yi tay, Shuai Zhang, Xiaoli Li
3 Nov 2019 SERC Institute for Infocomm Research Heterogeneous Graph Attention Networks for Semi-supervised Short Text Classification Linmei Hu, Tianchi Yang, Chuan Shi, Houye Ji, Xiaoli Li
3 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research Smartphone Sensor based Human Activity Recognition using Feature Fusion and Maximum Full A Posteriori Zhenghua Chen, Chaoyang Jiang, Shili Xiang, Jie Ding, Min Wu, Xiaoli Li
21 Jul 2019 SERC Institute for Infocomm Research Interact and Decide: Medley of Sub-Attention Networks for Effective Group Recommendation Lucas Vinh Tran, Tuan-Anh Nguyen Pham, yi tay, Yiding Liu, Gao Cong, Xiaoli Li
24 Jun 2019 SERC Institute for Infocomm Research Metagraph-based Learning on Heterogeneous Graphs Yuan Fang, Wenqing Lin, Vincent W. Zheng, Min Wu, Kevin Chen-Chuan Chang, Xiaoli Li
11 Jun 2019 SERC Institute for Infocomm Research Combine Topic Modeling with Semantic Embedding: Embedding Enhanced Topic Model Peng Zhang, Suge Wang, Deyu Li, Xiaoli Li, Zhikang Xu
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research A Deep Learning Approach for Sleep-Wake Detection from HRV and Accelerometer Data Jiyan Wu, Zhenghua Chen, Min Wu, Jie Ding, Zeng Zeng, Karl Surmarcz, Xiaoli Li
12 Dec 2018 SERC Institute for Infocomm Research Vehicle Scheduling with Multiple Trips and Time Windows and Long Planning Horizon Shudong Liu, Xiaoli Li, Shili Xiang
31 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research A Generalized Predictive Framework for Data Driven Prognostics and Diagnostics using Machine Logs Shili Xiang, Dong Huang, Xiaoli Li
20 Jun 2018 SERC Institute for Infocomm Research A Heterogeneous Information Network Method for Entity Set Expansion in Knowledge Graph Xiaohuan Cao, Chuan Shi, Yuyan Zheng, Jiayu Ding, Xiaoli Li, Bin Wu
6 Nov 2017 SERC Institute for Infocomm Research MIKE: Keyphrase Extraction by Integrating Multidimensional Information Yaocheng Chang, Xiaoqing Liu, Yuxiang Zhang, Sujatha Das Gollapalli, Xiaoli Li, Chunjing Xiao
14 Oct 2017 SERC Institute for Infocomm Research Mobile Robot Scheduling with Multiple Trips and Time Windows Shudong Liu, Shili Xiang, Xiaoli Li, Huayu Wu
14 Oct 2017 SERC Institute for Infocomm Research People-Centric Mobile Crowdsensing Platform for Urban Design Shili Xiang, Xiaoli Li, Lu Li, Si Min Lo
1 Jul 2017 SERC Institute for Infocomm Research Node-based learning of differential networks from multi-platform gene expression data Xiaoli Li, Le Ouyang, Xiaofei Zhang, Min Wu
12 Apr 2016 SERC Institute for Infocomm Research Social Identity Link across Incomplete Social Information Sources Using Anchor Link Expansion Yuxiang Zhang, Lulu Wang, Xiaoli Li, Chunjing Xiao
10 Dec 2015 SERC Institute for Infocomm Research Document Analysis and Retrieval Tasks in Scientific Digital Libraries Sujatha Das Gollapalli, Cornelia Caragea, Xiaoli Li, C. Lee Giles
1 Apr 2015 SERC Institute for Infocomm Research CDR-To-MoVis: Developing A Mobility Visualization System From CDR Data Manoranjan Dash, Kee Kiat Koo, James Decraene, Ghim-Eng Yap, Shonali Priyadarsini Krishnaswamy, Wei Wu, Joao Bartolo Gomes, Amy Shi-Nash, Xiaoli Li
1 Sep 2014 SERC Institute for Infocomm Research Protein Complex Detection via Effective Integration of Base Clustering Solutions and Co-complex Affinity Scores Min Wu, Le Ouyang, Xiaoli Li
3 Aug 2013 SERC Institute for Infocomm Research What Users Care about: A Framework for Social Content Alignment Xiaoli Li, Lei Hou, Juanzi Li, Jiangfeng Qu, Xiaofei Guo, Ou Hui, Jie Tang