Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Sep 2016 SERC Institute of Microelectronics Silicon photonic integrated circuits with electrically programmable non-volatile memory functions Junfeng Song, Andy Eu-Jin Lim, Xianshu Luo, Qing Fang, Chao Li, Lianxi Jia, Xiaoguang Tu, Ying Huang, Haifeng Zhou, Tsung-Yang Liow, Patrick Guo-Qiang Lo Optics Express
21 Nov 2014 SERC Institute of Microelectronics High-efficiency Si optical modulator using Cu travelling-wave electrode Mingbin Yu, Xiaoguang Tu, Rusli Rusli, Guo-Qiang Lo, Yan Yang, Qing Fang Optics Express
23 Oct 2014 SERC Institute of Microelectronics Microring resonator photodetector for enhancement in L-band performance Junfeng Song, Andy Lim, Xianshu Luo, Ying Huang, Xiaoguang Tu, Lianxi Jia, Qing Fang, Tsung-Yang Liow, Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo Optics Express
25 Sep 2014 SERC Institute of Microelectronics Loop coupled resonator optical waveguides Junfeng Song, Lian-Wee Luo, Xianshu Luo, Haifeng Zhou, Xiaoguang Tu, Lianxi Jia, Qing Fang, Guo-Qiang Lo Optics Express
12 Aug 2014 SERC Institute of Microelectronics Silicon-based traveling-wave photodetector array (Si-TWPDA) with parallel optical feeding Xianshu Luo, Junfeng Song, Xiaoguang Tu, Qing Fang, Lianxi Jia, Ying Huang, Tsung-Yang Liow, Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo Optics Express
5 Aug 2014 SERC Institute of Microelectronics Three-dimensional (3D) monolithically integrated photodetector and WDM receiver based on bulk silicon wafer Junfeng Song, Xianshu Luo, Xiaoguang Tu, Lianxi Jia, Qing Fang, Tsung-Yang Liow, Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo Optics Express
1 Jul 2014 SERC Institute of Microelectronics Review of Silicon Photonics Foundry Efforts A.E.-J. Lim, Junfeng Song, Qing Fang, Chao Li, Xiaoguang Tu IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
3 Dec 2013 SERC Institute of Microelectronics Low power 50 Gb/s silicon traveling wave Mach-Zehnder modulator near 1300 nm Matthew Streshinsky, Ran Ding, Yang Liu, Ari Novack, Yisu Yang, Yangjin Ma, Xiaoguang Tu, Edward Koh Sing Chee, Andy Eu-Jin Lim, Patrick Guo-Qiang Lo, Tom Baehr-Jones, Michael Hochberg Optics Express
1 Jun 2013 SERC Institute of Microelectronics Highly sensitive Mach–Zehnder interferometer biosensor based on silicon nitride slot waveguide (Pending publish) Qing Liu, Xiaoguang Tu, Kyung Woo Kim, Jack Sheng Kee, Yong Shin, Kyungsup Han, Yong-Jin Yoon, Guo-Qiang Lo, Mi Kyoung Park Sensors and Actuators B: Chemical
30 Aug 2011 SERC Institute of Microelectronics Fabrication of low loss and high speed silicon optical modulator using doping compensation method Guo Qiang Lo, Mingbin Yu, Xiaoguang Tu, Tsung-Yang Liow, Junfeng Song Optics Express