Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Axial Coordination Tuning Fe Single-atom Catalysts for Boosting H2O2 Activation Haoyang Fu, Jiaqi Wei, Guoliang Chen, Minkai Xu, Jiyuan Liu, Jianghong Zhang, Ke Li, Qianyu Xu, Yunjie Zou, Weixian Zhang, Shibo Xi, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Lan Ling Applied Catalysis B: Environmental
31 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain‐Driven Auto‐Detachable Patterning of Flexible Electrodes Zhisheng Lv, Changxian Wang, Changjin Wan, Renheng Wang, Xiangyu Dai, Jiaqi Wei, Huarong Xia, Wenlong Li, Wei Zhang, Shengkai Cao, Feilong Zhang, Haiyue Yang, Xian Jun Loh, Xiaodong Chen Advanced Materials
24 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learning‐Reinforced Noninvasive Biosensors for Healthcare Kaiyi Zhang, Jianwu Wang, Tianyi Liu, Yifei Luo, Xian Jun Loh, Xiaodong Chen Advanced Healthcare Materials
3 Jul 2018 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Identifying the origin and contribution of surface storage in TiO2(B) nanotube electrode by in situ dynamic valence state monitoring Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Oleksandr I. Malyi, Nicolas Bucher, Huarong Xia, Shibo Xi, Zhiqiang Zhu, Zhisheng Lv, Wenlong Li, Jiaqi Wei, Madhavi Srinivasan, Armando Borgna, Markus Antonietti, Yonghua Du, Xiaodong Chen Advanced Materials
18 Dec 2015 SERC Institute of Materials Research and Engineering Silk Fibroin for Flexible Electronic Devices Bowen Zhu, Hong Wang, Wan Ru Leow, Yurong Cai, Xian Jun Loh, Ming-Yong Han, Xiaodong Chen Advanced Materials
10 Jul 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Bio-inspired micropatterned hydrogel to direct and deconstruct hierarchical processing of geometry-force signals by human mesenchymal stem cells during smooth muscle cell differentiation Chor Yong Tay, Yun-Long Wu, Pingqiang Cai, Nguan Soon Tan, Subbu S Venkatraman, Xiaodong Chen, Lay Poh Tan NPG Asia Materials