Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
29 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research GPS-Denied Three Dimensional Leader-Follower Formation Control Using Deep Reinforcement Learning Robert A. Selje, Amer Al-Radaideh, Rajdeep Dutta, Senthilnath Jayavelu, Xiao-Li Li, Liang Sun AIAA SCITECH 2022 Forum
1 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Degradation-Aware Remaining Useful Life Prediction With LSTM Autoencoder Ji-Yan Wu, Min Wu, Zhenghua Chen, Xiao-Li Li, Ruqiang Yan IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
7 Mar 2020 SERC Institute for Infocomm Research A graph regularized generalized matrix factorization model for predicting links in biomedical bipartite networks Zi-Chao Zhang, Xiao-Fei Zhang, Min Wu, Le Ou-Yang, Xing-Ming Zhao, Xiao-Li Li Bioinformatics
13 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Periodic-CRN: A Convolutional Recurrent Model for Crowd Density Prediction with Recurring Periodic Patterns Ali Zonoozi, Jung-jae Kim, Xiao-Li Li, Gao Cong Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence
3 Jun 2018 SERC Institute for Infocomm Research Category Multi-Representation: A Unified Solution for Named Entity Recognition in Clinical Texts Lei Hou, Xiao-Li Li, Jiangtao Zhang, Juanzi Li, Shuai Wang, Yan Zhang, Yixin Cao The Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 2018
19 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Learning User Dependencies for Recommendation Xiao-Li Li, Peilin Zhao, Xin Liu, Yong Liu, Min Wu Proceedings of the Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence
19 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Multiple Medoids based Multi-view Relational Fuzzy Clustering with Minimax Optimization Yangtao Wang, Lihui Chen, Xiao-Li Li IJCAI
8 Jul 2017 SERC Institute for Infocomm Research Disease gene classification with metagraph representations Sezin Kircali Ata, Yuan Fang, Min Wu, Xiao-Li Li, Xiaokui Xiao Methods
24 May 2017 SERC Institute for Infocomm Research Drug-target interaction prediction using ensemble learning and dimensionality reduction Ali Ezzat, Min Wu, Xiao-Li Li, Chee-Keong Kwoh Methods
11 May 2016 SERC Institute for Infocomm Research Network Motif Discovery: A GPU Approach Wenqing Lin, Xiaokui Xiao, Xing Xie, Xiao-Li Li IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering