Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Nov 2023 SERC Institute of High Performance Computing  2D/2D Heterojunction of BiOBr/BiOI Nanosheets for In Situ H2O2 Production and Activation toward Efficient Photocatalytic Wastewater Treatment Beverly Qian Ling Low, Wenbin Jiang, Jing Yang, Mingsheng Zhang, Xiao Wu, Hui Zhu, Houjuan Zhu, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Wen‐Ya Wu, Xun Cao, Xue Qi Koh, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Qiang Zhu, Michel Bosman, Yong‐Wei Zhang, Ming Zhao, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Yujie Xiong, Enyi Ye Small Methods
3 Feb 2017 SERC Institute of Microelectronics High-Density 3D-Boron Nitride and 3D Graphene for High-Performance Nano-Thermal Interface Material Manuela Loeblein, Siu Hon Tsang, Matthieu Pawlik, Eric Jian Rong Phua, Han Yong, Xiao Wu Zhang, Chee Lip Gan, Edwin Hang Tong Teo ACS Nano
31 Mar 2014 SERC Institute of Microelectronics Thermal Characterization of Both Bare Die and Overmolded 2.5-D Packages on Through Silicon Interposers Heng Yun Zhang, Xiao Wu Zhang, B. L. Lau, Sharon Lim, Liang Ding, M. B. Yu IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology
6 Oct 2009 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Combinatorial Control of Suicide Gene Expression by Tissue-specific Promoter and microRNA Regulation for Cancer Therapy Chunxiao Wu, Jiakai Lin, Michelle Hong, Yukti Choudhury, Poonam Balani, Doreen Leung, Lam H Dang, Ying Zhao, Jieming Zeng, Shu Wang Molecular Therapy