Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Emerging Opportunities for Ferroelectric Field‐Effect Transistors: Integration of 2D Materials Fang Yang, Hong Kuan Ng, Xin Ju, Weifan Cai, Jing Cao, DongZhi Chi, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Zhenhua Ni, Xiao Renshaw Wang, Junpeng Lu, Jing Wu Advanced Functional Materials
21 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering All‐Optical Switching of Structural Color with a Fabry–Pérot Cavity Omar A. M. Abdelraouf, Xin Cai Wang, Choon Hwa Goh Ken, Chee Beng Lim Nelson, Siu Kit Ng, Wei De Wang, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu Advanced Photonics Research
17 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in Tunable Metasurfaces: Materials, Design, and Applications Omar A. M. Abdelraouf, Ziyu Wang, Hailong Liu, Zhaogang Dong, Qian Wang, Ming Ye, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu ACS Nano
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metastable 1T′-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals Zhuangchai Lai, Qiyuan He, Thu Ha Tran, D. V. Maheswar Repaka, Dong-Dong Zhou, Ying Sun, Shibo Xi, Yongxin Li, Apoorva Chaturvedi, Chaoliang Tan, Bo Chen, Gwang-Hyeon Nam, Bing Li, Chongyi Ling, Wei Zhai, Zhenyu Shi, Dianyi Hu, Vinay Sharma, Zhaoning Hu, Ye Chen, Zhicheng Zhang, Yifu Yu, Xiao Renshaw Wang, Raju V. Ramanujan, Yanming Ma, Kedar Hippalgaonkar, Hua Zhang Nature Materials
17 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen Nature Communications