Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
23 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Toward Metantennas: Metamaterial-Based Antennas for Wireless Communications Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Yuanyan Su, Ruolei Xu IEEE Communications Magazine
3 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Microwave Metalens Antennas Zhi Ning Chen, Teng Li, Xianming Qing, Jin Shi, Shunli Li, Yuanyan Su, Wei E. I. Liu, Chunhua Xue, Qun Lou, Zhi Hao Jiang, Ruolei Xu, Peiqin Liu, Huiwen Sheng Proceedings of the IEEE
31 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research Wideband Phased Array System at K-Band for Satellite Down-link Applications Bo Shi, Nasimuddin, Francois Chin, Xianming Qing 2023 17th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)
30 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Millimeter-Wave Switched-Beam Grid-Array Antenna Nasimuddin ., Zhou Yijun, Xianming Qing European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)
21 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Design of Wideband Mushroom Antennas Using Single- and Multi-Objective Bayesian Optimization Yunjia Zeng, Xianming Qing, Michael Yan Wah Chia 2022 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (AP-S/URSI)
11 May 2022 SERC Institute for Infocomm Research Design of a Non-periodic Mushroom Antenna Using Bayesian Optimization Yunjia Zeng, Xianming Qing, Michael Yan-Wah Chia, Min Hlaing 2022 16th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)
11 May 2022 SERC Institute for Infocomm Research A Miniaturized Wideband Circularly Polarized Antenna using Metasurface Nasimuddin, Xianming Qing 2022 16th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)
11 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Phased Array Metantennas for Satellite Communications Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Xinyi Tang, Wei E.I. Liu, Ruolei Xu IEEE Communications Magazine
8 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Wideband Circularly Polarized LTCC Modular Phased Array Antenna at Ka-band Bo Shi, Nasimuddin , Xianming Qing, Francois Chin 2021 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (APS/URSI)
7 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Switched Beam Steering Antenna System at Ka-band Nasimuddin ., Yijun Zhou, Xianming Qing 2021 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (APS/URSI)