Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXene‐Based Anode‐Free Magnesium Metal Battery Yuanjian Li, Xiang Feng, Wei Ying Lieu, Lin Fu, Chang Zhang, Tanmay Ghosh, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Wei Liu, Qianfan Zhang, Jun Lu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
19 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Double‐Transition‐Metal MXene Films Promoting Deeply Rechargeable Magnesium Metal Batteries Yuanjian Li, Wei Ying Lieu, Tanmay Ghosh, Lin Fu, Xiang Feng, Andrew Jun Yao Wong, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Qianfan Zhang, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Small Methods
23 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-throughput theoretical optimization of the selective reduction reaction of NO with NH3 on metal-organic frameworks Ziqi Li, Ruilin Dong, Xiaopeng Liu, Chao Lin, Yiyao Li, Xiang Feng, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang Surface Science
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Discovery of Efficient Visible-light Driven Oxygen Evolution Photocatalysts: Automated High-Throughput Computational Screening of MA2Z4 Chao Lin, Xiang Feng, Dominik Legut, Xiaopeng Liu, Zhi Wei Seh, Ruifeng Zhang, Qianfan Zhang Advanced Functional Materials
5 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Toward Automated Computational Discovery of Battery Materials Xiang Feng, Qianfan Zhang, Zhi Wei Seh Advanced Materials Technologies
7 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Identifying Hidden Li‐Si‐O Phases for Lithium‐Ion Batteries via First‐Principles Thermodynamic Calculations Jiale Qu, Chao Ning, Xiang Feng, Bonan Yao, Bo Liu, Ziheng Lu, Tianshuai Wang, Zhiwei Seh, Siqi Shi, Qianfan Zhang Energy & Environmental Materials
23 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain-controlled single Cr-embedded nitrogen-doped graphene achieves efficient nitrogen reduction Chao Lin, Xiaopeng Liu, Jiale Qu, Xiang Feng, Zhi Wei Seh, Tianshuai Wang, Qianfan Zhang Materials Advances
18 Sep 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Catalytic Effect on CO2 Electroreduction by Hydroxyl-Terminated Two-Dimensional MXenes Hetian Chen, Albertus D. Handoko, Jiewen Xiao, Xiang Feng, Yanchen Fan, Tianshuai Wang, Dominik Legut, Zhi Wei Seh ACS Applied Materials & Interfaces