Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Deep Multimodal Transfer Learning for Cross-Modal Retrieval Liangli Zhen, Peng Hu, Xi Peng, Rick Siow Mong Goh, Joey Tianyi Zhou IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Joint Versus Independent Multiview Hashing for Cross-View Retrieval Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Dezhong Peng IEEE Transactions on Cybernetics
3 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Locality-Aware Crowd Counting Joey Tianyi Zhou, Le Zhang, Du Jiawei, Xi Peng, Zhiwen Fang, Zhe Xiao, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
3 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research, Institute of High Performance Computing Locality-Aware Crowd Counting Joey Tianyi Zhou, Le Zhang, Du Jiawei, Xi Peng, Zhiwen Fang, Zhe Xiao, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
1 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Partially View-aligned Clustering Zhenyu Huang, Peng Hu, oey Tianyi Zhou, Jiancheng Lv, Xi Peng Advances in Neural Information Processing Systems
5 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research Cross-modal discriminant adversarial network Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Wei Wang, Dezhong Peng Pattern Recognition
22 Feb 2019 SERC Institute of High Performance Computing AnomalyNet: An Anomaly Detection Network for Video Surveillance Joey Tianyi Zhou, Jiawei Du, Hongyuan Zhu, Xi Peng, Yong Liu, Rick Siow Mong Goh IEEE Transactions on Information Forensics and Security
14 Jan 2019 SERC Institute of High Performance Computing Learning with Annotation of Various Degrees Joey Tianyi Zhou, Meng Fang, Hao Zhang, Chen Gong, Xi Peng, Zhiguo Cao, Rick Siow Mong Goh IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
15 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research Structured AutoEncoders for Subspace Clustering Wei-Yun Yau, Tianyi Zhou, Songfan Yang, Xi Peng, Jiashi Feng, Shijie Xiao IEEE Transactions on Image Processing
28 Sep 2018 SERC Institute of High Performance Computing Multiple Marginal Fisher Analysis Xi Peng, Joey Tianyi Zhou, Zhenyu Huang, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Industrial Electronics