Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Nov 2023 Others Institute of High Performance Computing  2D/2D Heterojunction of BiOBr/BiOI Nanosheets for In Situ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Production and Activation toward Efficient Photocatalytic Wastewater Treatment (Pending publish) Beverly Qian Ling Low, Wenbin Jiang, Jing Yang, Mingsheng Zhang, Xiao Wu, Hui Zhu, Houjuan Zhu, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Wen‐Ya Wu, Xun Cao, Xue Qi Koh, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Qiang Zhu, Michel Bosman, Yong‐Wei Zhang, Ming Zhao, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Yujie Xiong, Enyi Ye Small Methods
23 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Oxygen Plasma Induced Nanochannels for Creating Bimetallic Hollow Nanocrystals (Pending publish) Wen-Ya Wu, Sida Wu, Weng Weei Tjiu, Hui Ru Tan, Fong Yew Leong, Poh Chong Lim, Suxi Wang, Wenbin Jiang, Rong Ji, Qiang Zhu, Michel Bosman, Qingyu Yan, Zainul Aabdin ACS Nano
7 Aug 2023 Others Institute of High Performance Computing  Integration of Single‐Atom Catalyst with Z‐Scheme Heterojunction for Cascade Charge Transfer Enabling Highly Efficient Piezo‐Photocatalysis (Pending publish) Wenbin Jiang, Hui Zhu, Jing Yang, Beverly Qian Ling Low, Wen‐Ya Wu, Mingxi Chen, Jun Ma, Ran Long, Jingxiang Low, Houjuan Zhu, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Casandra Hui Teng Chai, Ming Lin, Qiang Zhu, Yong‐Wei Zhang, DongZhi Chi, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Yujie Xiong, Enyi Ye Advanced Science
18 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoarchitecture-Integrated Hydrogel Systems toward Therapeutic Applications Houjuan Zhu, Jie Zheng, Xin Yi Oh, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Jia Qian Tor, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Nano
6 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Single-component inorganic nanostructures for photoacoustic imaging guided photothermal therapy Houjuan Zhu, Bofan Li, Chui Yu Chan, Beverly Low Qian Ling, Jiaqian Tor, Xin Yi Oh, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh Advanced Drug Delivery Reviews
17 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Role of oxygen vacancy in metal oxides for photocatalytic CO2 reduction Wenbin Jiang, Hongyi Loh, Beverly Qian Ling Low, Houjuan Zhu, Jingxiang Low, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Enyi Ye, Yujie Xiong Applied Catalysis B: Environmental
11 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect‐Rich Molybdenum Sulfide Quantum Dots for Amplified Photoluminescence and Photonics‐Driven Reactive Oxygen Species Generation Houjuan Zhu, Wenyan Zan, Wanli Chen, Wenbin Jiang, Xianguang Ding, Bang Lin Li, Yuewen Mu, Lei Wang, Slaven Garaj, David Tai Leong Advanced Materials