Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research An Efficient Nonlinear Mass-Spring Model for Anatomical Virtual Reality Wen Xu, Yong Wang, Weimin Huang, Yuping Duan IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
17 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Diagnostic Performance of a Deep Learning Model Deployed at a National COVID-19 Screening Facility for Detection of Pneumonia on Frontal Chest Radiographs Jordan Z. T. Sim, Yong-Han Ting, Yuan Tang, Yangqin Feng, Xiaofeng Lei, Xiaohong Wang, Wen-Xiang Chen, Su Huang, Sum-Thai Wong, Zhongkang Lu, Yingnan Cui, Soo-Kng Teo, Xin-Xing Xu, Weimin Huang, Cher-Heng Tan Healthcare
9 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research End to End Unsupervised Rigid Medical Image Registration by Using Convolutional Neural Networks Huiying Liu, Yanling Chi, Jiawei Mao, Xiaoxiang Wu, Zhiqiang Liu, Yuyu Xu, Guibin Xu, Weimin Huang 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
1 Dec 2021 BMRC Bioinformatics Institute Automated interpretation of systolic and diastolic function on the echocardiogram: a multicohort study Jasper Tromp, Paul J Seekings, Chung-Lieh Hung, Mathias Bøtcher Iversen, Matthew James Frost, Wouter Ouwerkerk, Zhubo Jiang, Frank Eisenhaber, Rick S M Goh, Heng Zhao, Weimin Huang, Lieng-Hsi Ling, David Sim, Patrick Cozzone, A Mark Richards, Hwee Kuan Lee, Scott D Solomon, Carolyn S P Lam, Justin A Ezekowitz The Lancet Digital Health
16 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research Brain Functional Changes in Stroke Following Rehabilitation Using Brain-Computer Interface-Assisted Motor Imagery With and Without tDCS: A Pilot Study Mengjiao Hu, Hsiao-Ju Cheng, Fang Ji, Joanna Su Xian Chong, Zhongkang Lu, Weimin Huang, Kai Keng Ang, Kok Soon Phua, Kai-Hsiang Chuang, Xudong Jiang, Effie Chew, Cuntai Guan, Juan Helen Zhou Frontiers in Human Neuroscience
20 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Limited-Angle Computed Tomography Reconstruction using Combined FDK-Based Neural Network and U-Net Yiying Wang, Tao Yang, Weimin Huang 42nd Annual International Conferences of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
9 Dec 2019 SERC Institute for Infocomm Research Tumor Localization in Ultrasound-guided Liver RFA on Swine Stephen K. Y. Chang, Yanling Chi, Weimin Huang, Jiayin Zhou, Kyaw Kyar Toe, Chee Kong Chui ICBME 2019
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research 3D Inception U-Net for Aorta Segmentation using Computed Tomography Cardiac Angiography Savitha Rani Ravichandran, Balaji Nataraj, Su Huang, Zhiliang Qin, Zhongkang Lu, Akie Katsuki, Weimin Huang, Zeng Zeng IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics 2019 (BHI-2019)
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Medical Image Segmentation with Stochastic Aggregated Loss in a Unified U-Net Phi Xuan Nguyen, Zhongkang Lu, Weimin Huang, Su Huang, Akie Katsuki, Zhiping Lin 2019 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI)
18 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research A Wavelet Frame Energy-based Segmentation Method for Biomedical Images Shoulie Xie, Weimin Huang, Zhongkang Lu, Su Huang The 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV) 2018