Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics A passive water transfer/retention system for long term functionality of an on-site sensing device Yu Chen, Weiguo Chen, Ruiqi Lim, Ming-Yuan Cheng 2021 IEEE 71st Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
16 Jul 2021 SERC Institute of Microelectronics NDIR CO2 gas sensing using CMOS compatible MEMS ScAlN-based pyroelectric detector Doris Keh Ting Ng, Chong Pei Ho, Linfang Xu, Weiguo Chen, Yuan Hsing Fu, Tantan Zhang, Li Yan Siow, Norhanani Jaafar, Eldwin Jiaqiang Ng, Yuan Gao, Hong Cai, Qingxin Zhang, Lennon Yao Ting Lee Sensors and Actuators B: Chemical
4 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics Miniaturized gas sensor based on silicon substrate-integrated hollow waveguides Shaonan Zheng, Helen Cai, Linfang Xu, Nanxi Li, Jinjing Fu, Zhonghua Gu, Yao Zhang, Weiguo Chen, Yuxi Cui, Fuu Ming Kai, Lennon Lee Integrated Optics: Devices, Materials, and Technologies XXV
17 May 2019 SERC Institute of Microelectronics Ultracompact Multielectrode Array for Neurological Monitoring Ming-Yuan Cheng, Ramona B. Damalerio, Weiguo Chen, Ramamoorthy Rajkumar, Gavin S. Dawe Sensors
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics Simulation Analysis of a Conformal Patch Sensor for Skin Tension and Swelling Detection Ming-Yuan Cheng, Ramona Damalerio, Weiguo Chen, Ruiqi Lim 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics Biopackaging of minimally invasive ultrasound assisted clot lysis device for stroke treatment Ming-Yuan Cheng, Weiguo Chen, Ramona Damalerio, Liang Lou, Songsong Zhang 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference (ECTC)