Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structural Design of Electrocatalyst-Decorated MXenes on Sulfur Spheres for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Congjian Lin, Xue Liang Li, Shunqiong Jiang, Yuanjian Li, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
1 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXene‐Based Anode‐Free Magnesium Metal Battery Yuanjian Li, Xiang Feng, Wei Ying Lieu, Lin Fu, Chang Zhang, Tanmay Ghosh, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Wei Liu, Qianfan Zhang, Jun Lu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
10 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Uncovering the Binder Interactions with S-PAN and MXene for Room Temperature Na–S Batteries Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Deviprasath Chinnadurai, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Nano Letters
19 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Double‐Transition‐Metal MXene Films Promoting Deeply Rechargeable Magnesium Metal Batteries Yuanjian Li, Wei Ying Lieu, Tanmay Ghosh, Lin Fu, Xiang Feng, Andrew Jun Yao Wong, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Qianfan Zhang, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Small Methods
7 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Passivation-Free Solid Electrolyte Interface Regulated by Magnesium Bromide Additive for Highly Reversible Magnesium Batteries Deviprasath Chinnadurai, Wei Ying Lieu, Sonal Kumar, Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Zhi Wei Seh Nano Letters
29 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Additive-Driven Interfacial Engineering of Aluminum Metal Anode for Ultralong Cycling Life Sonal Kumar, Prasad Rama, Gaoliang Yang, Wei Ying Lieu, Deviprasath Chinnadurai, Zhi Wei Seh Nano-Micro Letters
20 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Grain‐Boundary‐Rich Triphasic Artificial Hybrid Interphase Toward Practical Magnesium Metal Anodes Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Chang Zhang, Wei Ying Lieu, Carina Yi Jing Lim, Shengnan Sun, Jianbiao Wang, Shunqiong Jiang, Zhenxiang Xing, Zdenek Sofer, Man‐Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
31 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Spherical Templating of CoSe2 Nanoparticle-Decorated MXenes for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Daliang Fang, Yuanjian Li, Xue Liang Li, Congjian Lin, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Shengnan Sun, Tanmay Ghosh, Babak Anasori, Man-Fai Ng, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
27 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXenes in sulfur cathodes for lithium–sulfur batteries Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Journal of Materials Research
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Utilization of Composite Magnesium Metal Anodes Enabled by a Magnesiophilic Coating Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Shengnan Sun, Chang Zhang, Carina Yi Jing Lim, Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Zdenek Sofer, Man-Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters