Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
31 Jan 2022 BMRC Singapore Immunology Network Human Milk Antibodies after BNT162b2 Vaccination Exhibit Reduced Binding against SARS-CoV-2 Variants of Concern Jia Ming Low, Yue Gu, Melissa Shu Feng Ng, Liang Wei Wang, Zubair Amin, Youjia Zhong, Paul A. MacAry Vaccines
18 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-Stream Convolution Augmented Transformer for Human Activity Recognition Bing Li, Wei Cui, Wei Wang, Le Zhang, Zhenghua Chen, Min Wu AAAI
25 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Distributed Successive Convex Approximation for Nonconvex Economic Dispatch in Smart Grid Bowen Xu, Fanghong Guo, Wen-An Zhang, Wei Wang, Changyun Wen, Zhengguo Li IEEE Transactions on Industrial Informatics
5 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research Cross-modal discriminant adversarial network Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Wei Wang, Dezhong Peng Pattern Recognition
12 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Hazy Image Decolorization with Color Contrast Restoration Wei Wang, Zhengguo Li, Shiqian Wu, Liangcai Zeng IEEE Transaction on Image Processing
4 Dec 2018 SERC Advanced Remanufacturing and Technology Centre Microstructure-mechanical property correlation in shot peened and vibro-peened Ni-based superalloy Dharmesh Kumar, Sridhar Idapalapati, Wei Wang, Daniel J. Child, Thomas Haubold, Chow Cher Wong Journal of Materials Processing Technology
1 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research Color Contrast-Preserving Decolorization Wei Wang, Zhengguo Li, Shiqian Wu IEEE Transactions on Image Processing
5 Sep 2017 BMRC Singapore Immunology Network Identification of Slug and SOX7 as transcriptional repressors binding to the hepatitis B virus core promoter Hui Ling Ko, Tze Hau Lam, Huijin Ng, Jiaying Toh, Liang Wei Wang, Ee Chee Ren Journal of Hepatology
17 Sep 2015 SERC Institute for Infocomm Research Hierarchical Decomposition Based Consensus Tracking for Uncertain Interconnected Systems via Distributed Adaptive Output Feedback Control Wei Wang, Changyun Wen, Jiangshuai Huang, Zhengguo Li IEEE Transactions on Automatic Control
7 Aug 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Single-molecule force spectroscopy reveals force-enhanced binding of calcium ions by gelsolin Leslie D. Burtnick, Hao Zhou, Yi Cao, Robert C. Robinson, Wei Wang, Chunmei Lv, Xiang Gao, Wenfei Li, Bo Xue, Meng Qin Nature Communications
10 Feb 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Joint Effects of Known Type 2 Diabetes Susceptibility Loci in Genome-Wide Association Study of Singapore Chinese: The Singapore Chinese Health Study Zhanghua Chen, Mark A. Pereira, Mark Seielstad, Woon-Puay Koh, E. Shyong Tai, Yik-Ying Teo, Jianjun Liu, Chris Hsu, Renwei Wang, Andrew O. Odegaard, Bharat Thyagarajan, Revati Koratkar, Jian-Min Yuan, Myron D. Gross, Daniel O. Stram, Qingyang Huang PLoS ONE