Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXene‐Based Anode‐Free Magnesium Metal Battery Yuanjian Li, Xiang Feng, Wei Ying Lieu, Lin Fu, Chang Zhang, Tanmay Ghosh, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Wei Liu, Qianfan Zhang, Jun Lu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
7 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research Symbolic Replay: Scene Graph as Prompt for Continual Learning on VQA Task Stan Weixian Lei, Difei Gao, Jay Zhangjie Wu, Yuxuan Wang, Wei Liu, Mengmi Zhang, Mike Zheng Shou AAAI 2023
20 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Grain‐Boundary‐Rich Triphasic Artificial Hybrid Interphase Toward Practical Magnesium Metal Anodes Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Chang Zhang, Wei Ying Lieu, Carina Yi Jing Lim, Shengnan Sun, Jianbiao Wang, Shunqiong Jiang, Zhenxiang Xing, Zdenek Sofer, Man‐Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
10 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering In Situ Formed Magnesiophilic Sites Guiding Uniform Deposition for Stable Magnesium Metal Anodes Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Chang Zhang, Jianbiao Wang, Yang Bai, Carina Yi Jing Lim, Man-Fai Ng, Zhi Chang, Sonal Kumar, Zdenek Sofer, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Utilization of Composite Magnesium Metal Anodes Enabled by a Magnesiophilic Coating Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Shengnan Sun, Chang Zhang, Carina Yi Jing Lim, Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Zdenek Sofer, Man-Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
26 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Shape and boundary-aware multi-branch model for semi-supervised medical image segmentation Xiaowei Liu, Yikun Hu, Jianguo Chen, Keqin Li Computers in Biology and Medicine
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Dispersion-Engineered Wideband Low-Profile Metasurface Antennas Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
16 May 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Frequency Ultrasonic Methods for Determining Corrosion Layer Thickness of Hollow Metallic Components Hongwei Liu, Lei Zhang, Hong Fei Liu, Shuting Chen, Shihua Wang, Zheng Zheng Wong, Kui Yao Ultrasonics
25 Jan 2018 BMRC Bioinformatics Institute Identification of a biosynthetic gene cluster for the polyene macrolactam sceliphrolactam in a Streptomyces strain isolated from mangrove sediment Liang Yang, Zhao-Xun Liang, Qing Wei Cheang, Kim Le Mai Hoang, Hoa Thi Tran, Jinming Li, Xue-Wei Liu, Zhen Jie Low, Li Mei Pang, Yichen Ding, Yoganathan Kanagasundaram Scientific Reports
1 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Miniaturized Wideband Metasurface Antennas Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Feng Han Lin IEEE Transactions on Antennas and Propagation