Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
15 Feb 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The Divergent Genomes of Teleosts Vydianathan Ravi, Byrappa Venkatesh Annual Review of Animal Biosciences
22 Aug 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Lampreys, the jawless vertebrates, contain only two ParaHox gene clusters Huixian Zhang, Vydianathan Ravi, Boon-Hui Tay, Sumanty Tohari, Nisha E. Pillai, Aravind Prasad, Qiang Lin, Sydney Brenner, Byrappa Venkatesh Proceedings of the National Academy of Sciences
5 Nov 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Cyclostomes Lack Clustered Protocadherins Sydney Brenner, Wei-Ping Yu, Nisha E. Pillai, Michelle M. Lian, Boon-Hui Tay, Sumanty Tohari, Vydianathan Ravi, Byrappa Venkatesh Molecular Biology and Evolution
2 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mudskipper genomes provide insights into the terrestrial adaptation of amphibious fishes Xinxin You, Chao Bian, Qijie Zan, Xun Xu, Xin Liu, Jieming Chen, Jintu Wang, Ying Qiu, Wujiao Li, Xinhui Zhang, Ying Sun, Shixi Chen, Wanshu Hong, Yuxiang Li, Shifeng Cheng, Guangyi Fan, Chengcheng Shi, Jie Liang, Y. Tom Tang, Chengye Yang, Zhiqiang Ruan, Jie Bai, Chao Peng, Qian Mu, Jun Lu, Mingjun Fan, Shuang Yang, Zhiyong Huang, Xuanting Jiang, Xiaodong Fang, Guojie Zhang, Yong Zhang, Gianluca Polgar, Hui Yu, Jia Li, Zhongjian Liu, Guoqiang Zhang, Vydianathan Ravi, Steven L. Coon, Jian Wang, Huanming Yang, Byrappa Venkatesh, Jun Wang, Qiong Shi Nature Communications
5 May 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology On the origin of SCPP genes Wesley C. Warren, Byrappa Venkatesh, Alison P. Lee, Vydianathan Ravi, Ashish K. Maurya, Vladimir Korzh, Zhi Wei Lim, Philip W. Ingham, Thomas Boehm, Sydney Brenner Evolution & Development
1 Mar 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology A survey of ancient conserved non-coding elements in the PAX6 locus reveals a landscape of interdigitated cis-regulatory archipelagos Shipra Bhatia, Jack Monahan, Vydianathan Ravi, Philippe Gautier, Emma Murdoch, Sydney Brenner, Veronica van Heyningen, Byrappa Venkatesh, Dirk A. Kleinjan Developmental Biology
8 Jan 2014 BMRC Molecular Engineering Laboratory Elephant shark genome provides unique insights into gnathostome evolution Byrappa Venkatesh, Alison P. Lee, Vydianathan Ravi, Ashish K. Maurya, Michelle M. Lian, Jeremy B. Swann, Yuko Ohta, Martin F. Flajnik, Yoichi Sutoh, Masanori Kasahara, Shawn Hoon, Vamshidhar Gangu, Scott W. Roy, Manuel Irimia, Vladimir Korzh, Igor Kondrychyn, Zhi Wei Lim, Boon-Hui Tay, Sumanty Tohari, Kiat Whye Kong, Shufen Ho, Belen Lorente-Galdos, Javier Quilez, Tomas Marques-Bonet, Brian J. Raney, Philip W. Ingham, Alice Tay, LaDeana W. Hillier, Patrick Minx, Thomas Boehm, Richard K. Wilson, Sydney Brenner, Wesley C. Warren Nature