Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research An invertible crystallographic representation for general inverse design of inorganic crystals with targeted properties Zekun Ren, Siyu Isaac Parker Tian, Juhwan Noh, Felipe Oviedo, Guangzong Xing, Jiali Li, Qiaohao Liang, Ruiming Zhu, Armin G. Aberle, Shijing Sun, Xiaonan Wang, Yi Liu, Qianxiao Li, Senthilnath Jayavelu, Kedar Hippalgaonkar, Yousung Jung, Tonio Buonassisi Matter
5 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Predicting Antimicrobial Activity of Conjugated Oligoelectrolyte Molecules via Machine Learning Armi Tiihonen, Sarah J. Cox-Vazquez, Qiaohao Liang, Mohamed Ragab, Zekun Ren, Noor Titan Putri Hartono, Zhe Liu, Shijing Sun, Cheng Zhou, Nathan C. Incandela, Jakkarin Limwongyut, Alex S. Moreland, Senthilnath Jayavelu, Guillermo C. Bazan, Tonio Buonassisi Journal of the American Chemical Society
28 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Transfer Learning-Based Artificial Intelligence-Integrated Physical Modeling to Enable Failure Analysis for 3 Nanometer and Smaller Silicon-Based CMOS Transistors Jieming Pan, Kain Lu Low, Joydeep Ghosh, Senthilnath Jayavelu, Md Meftahul Ferdaus, Shang Yi Lim, Evgeny Zamburg, Yida Li, Baoshan Tang, Xinghua Wang, Jin Feng Leong, Savitha Ramasamy, Tonio Buonassisi, Chen-Khong Tham, Aaron Voon-Yew Thean ACS Applied Nano Materials
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials