Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Tackling data scarcity with transfer learning: a case study of thickness characterization from optical spectra of perovskite thin films Siyu Isaac Parker Tian, Zekun Ren, Selvaraj Venkataraj, Yuanhang Cheng, Daniil Bash, Felipe Oviedo, J. Senthilnath, Vijila Chellappan, Yee-Fun Lim, Armin G. Aberle, Benjamin P. MacLeod, Fraser G. L. Parlane, Curtis P. Berlinguette, Qianxiao Li, Tonio Buonassisi, Zhe Liu Digital Discovery
30 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Extracting film thickness and optical constants from spectrophotometric data by evolutionary optimization Rajdeep Dutta, Siyu Isaac Parker Tian, Zhe Liu, Madhavkrishnan Lakshminarayanan, Selvaraj Venkataraj, Yuanhang Cheng, Daniil Bash, Vijila Chellappan, Tonio Buonassisi, Senthilnath Jayavelu PLOS ONE
20 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research An invertible crystallographic representation for general inverse design of inorganic crystals with targeted properties Zekun Ren, Siyu Isaac Parker Tian, Juhwan Noh, Felipe Oviedo, Guangzong Xing, Jiali Li, Qiaohao Liang, Ruiming Zhu, Armin G. Aberle, Shijing Sun, Xiaonan Wang, Yi Liu, Qianxiao Li, Senthilnath Jayavelu, Kedar Hippalgaonkar, Yousung Jung, Tonio Buonassisi Matter
5 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Predicting Antimicrobial Activity of Conjugated Oligoelectrolyte Molecules via Machine Learning Armi Tiihonen, Sarah J. Cox-Vazquez, Qiaohao Liang, Mohamed Ragab, Zekun Ren, Noor Titan Putri Hartono, Zhe Liu, Shijing Sun, Cheng Zhou, Nathan C. Incandela, Jakkarin Limwongyut, Alex S. Moreland, Senthilnath Jayavelu, Guillermo C. Bazan, Tonio Buonassisi Journal of the American Chemical Society
28 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Transfer Learning-Based Artificial Intelligence-Integrated Physical Modeling to Enable Failure Analysis for 3 Nanometer and Smaller Silicon-Based CMOS Transistors Jieming Pan, Kain Lu Low, Joydeep Ghosh, Senthilnath Jayavelu, Md Meftahul Ferdaus, Shang Yi Lim, Evgeny Zamburg, Yida Li, Baoshan Tang, Xinghua Wang, Jin Feng Leong, Savitha Ramasamy, Tonio Buonassisi, Chen-Khong Tham, Aaron Voon-Yew Thean ACS Applied Nano Materials
24 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multi‐Fidelity High‐Throughput Optimization of Electrical Conductivity in P3HT‐CNT Composites Daniil Bash, Yongqiang Cai, Vijila Chellappan, Swee Liang Wong, Xu Yang, Pawan Kumar, Jin Da Tan, Anas Abutaha, Jayce JW Cheng, Yee‐Fun Lim, Siyu Isaac Parker Tian, Zekun Ren, Flore Mekki‐Berrada, Wai Kuan Wong, Jiaxun Xie, Jatin Kumar, Saif A. Khan, Qianxiao Li, Tonio Buonassisi, Kedar Hippalgaonkar Advanced Functional Materials
20 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials