Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
5 Jun 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Recent progress on the additive manufacturing of aluminum alloys and aluminum matrix composites: Microstructure, properties, and applications Zhiguang Zhu, Zhiheng Hu, Hang Li Seet, Tingting Liu, Wenhe Liao, Upadrasta Ramamurty, Sharon Mui Ling Nai International Journal of Machine Tools and Manufacture
28 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Revealing the Intrinsic Uneven Electrochemical Reactions of Li Metal Anode in Ah‐Level Laminated Pouch Cells Xiangrui Duan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Xueting Liu, Mintao Wan, Junmou Du, Renming Zhan, Wenyu Wang, Yuanjian Li, Shuibin Tu, Yue Shen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Functional Materials
19 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering AuNPs Decorated PLA Stereocomplex Micelles for Synergetic Photothermal and Chemotherapy Xiaoshan Fan, Zheng Luo, Enyi Ye, Mingliang You, Minting Liu, Ye Yun, Xian Jun Loh, Yun‐Long Wu, Zibiao Li Macromolecular Bioscience
26 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in New Copolymer Hydrogel‐Formed Contact Lenses for Ophthalmic Drug Delivery Zhiguo Li, Hongwei Cheng, Lingjie Ke, Minting Liu, Chen‐Gang Wang, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Yun‐Long Wu ChemNanoMat
28 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Object Tracking Via ImageNet Classification Scores Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Learning Hierarchical Features for Visual Object Tracking with Recursive Neural Networks Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
23 Oct 2015 SERC Institute for Infocomm Research USE OF ELECTROGLOTTOGRAPH (EGG) TO FIND A RELATIONSHIP BETWEEN PITCH, EMOTION AND PERSONALITY Hui Lu, Hui Ting Liu, Swee Lan See, Paul Chan Procedia Manufacturing