Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
8 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering Dynamic Structural Color Pixels at Microscales by Inhomogeneous Strain-Induced Localized Topographic Change (Pending publish) Yujie Ke, Qifeng Ruan, Yanbin Li, Hao Wang, Hongtao Wang, Wang Zhang, Chengfeng Pan, Parvathi Nair Suseela Nair, Jie Yin, Joel K. W. Yang Nano Letters
30 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tri-functional metasurface enhanced with a physically unclonable function (Pending publish) Soroosh Daqiqeh Rezaei, Zhaogang Dong, Hao Wang, Jiahui Xu, Hongtao Wang, Mohammad Tavakkoli Yaraki, Ken Choon Hwa Goh, Wang Zhang, Shaban Reza Ghorbani, Xiaogang Liu, Joel K.W. Yang Materials Today
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Phase-change perovskite metasurfaces for dynamic color tuning Jingyi Tian, Daniele Cortecchia, Yutao Wang, Hailong Liu, Elena Feltri, Hong Liu, Giorgio Adamo, Cesare Soci Nanophotonics
9 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Order Photonic Cavity Modes Enabled 3D Structural Colors Hailong Liu, Hongtao Wang, Hao Wang, Jie Deng, Qifeng Ruan, Wang Zhang, Omar A. M. Abdelraouf, Norman Soo Seng Ang, Zhaogang Dong, Joel K. W. Yang, Hong Liu ACS Nano
20 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoscale mapping of optically inaccessible bound-states-in-the-continuum Zhaogang Dong, Zackaria Mahfoud, Ramón Paniagua-Domínguez, Hongtao Wang, Antonio I. Fernández-Domínguez, Sergey Gorelik, Son Tung Ha, Febiana Tjiptoharsono, Arseniy I. Kuznetsov, Michel Bosman, Joel K. W. Yang Light: Science & Applications
9 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible Tuning of Mie Resonances in the Visible Spectrum Li Lu, Zhaogang Dong, Febiana Tijiptoharsono, Ray Jia Hong Ng, Hongtao Wang, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Yunzheng Wang, Hai Sheng Leong, Poh Chong Lim, Joel K. W. Yang, Robert E. Simpson ACS Nano
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters
29 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering pH-responsive and hyaluronic acid-functionalized metal–organic frameworks for therapy of osteoarthritis Feng Xiong, Zainen Qin, Haimin Chen, Qiumei Lan, Zetao Wang, Nihan Lan, Yuan Yang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
10 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering stable electrode-separator interfaces with ultrathin conductive polymer layer for high-energy-density Li-S batteries Wenyu Wang, Xiaoxiao Liu, Eryang Mao, Mintao Wang, Yuanjian Li, Guocheng Li, Lin Fu, Zhen Li, Alex Yong Sheng Eng, Zhi Wei Seh, Yongming Sun Energy Storage Materials
29 Oct 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans gains azole resistance by altering sphingolipid composition Jiaxin Gao, Haitao Wang, Zeyao Li, Ada Hang-Heng Wong, Yi-Zheng Wang, Yahui Guo, Xin Lin, Guisheng Zeng, Haoping Liu, Yue Wang, Jianbin Wang Nature Communications