Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reply to: Mobility overestimation in molybdenum disulfide transistors due to invasive voltage probes Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
2 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing Sumanene Monolayer of Pure Carbon: A Two‐Dimensional Kagome‐Analogy Lattice with Desirable Band Gap, Ultrahigh Carrier Mobility, and Strong Exciton Binding Energy Xiaoran Shi, Weiwei Gao, Hongsheng Liu, Zhen‐Guo Fu, Gang Zhang, Yong‐Wei Zhang, Tao Liu, Jijun Zhao, Junfeng Gao Small
9 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Improving carrier mobility in two-dimensional semiconductors with rippled materials Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
2 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modulation of Spin Dynamics in 2D Transition‐Metal Dichalcogenide via Strain‐Driven Symmetry Breaking Tao Liu, Du Xiang, Hong Kuan Ng, Zichao Han, Kedar Hippalgaonkar, Ady Suwardi, Jens Martin, Slaven Garaj, Jing Wu Advanced Science
12 Mar 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Physicochemical characterization and phase I study of CMAB008, an infliximab biosimilar produced by a different expression system Qing An, Yingxin Zheng, Yirong Zhao, Tao Liu, Huaizu Guo, Dapeng Zhang, Weizhu Qian, Hao Wang, Yajun Guo, Sheng Hou, Jing Li Drug Design, Development and Therapy
17 Apr 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Conversion of non-adipogenic fibroblasts into adipocytes by a defined hormone mixture Tao Nie, Xiaoyan Hui, Xuefei Gao, Baoming Nie, Liufeng Mao, Xiaofeng Tang, Ran Yuan, Kuai Li, Peng Li, Aimin Xu, Pengtao Liu, Sheng Ding, Weiping Han, Garth J. S. Cooper, Donghai Wu Biochemical Journal
9 Jan 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Increased biogenesis of glucagon-containing secretory granules and glucagon secretion in BIG3-knockout mice Hongyu Li, Tao Liu, Joy Lim, Natalia V. Gounko, Wanjin Hong, Weiping Han Molecular Metabolism