Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Jun 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Cyclotriphosphazene: A Versatile Building Block for Diverse Functional Materials (Pending publish) Johnathan Joo Cheng Lee, Ming Hui Chua, Suxi Wang, Zhengyao Qu, Qiang Zhu, Jianwei Xu Chemistry – An Asian Journal
26 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Valorization of coconut peat to develop a novel shape-stabilized phase change material for thermal energy storage Pin Jin Ong, Si Hui Angela Goh, Yihao Leow, Suxi Wang, Pei Wang, Zibiao Li, Xuesong Yin, Beng Hoon Tan, Warintorn Thitsartarn, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Dan Kai, Qiang Zhu Journal of Cleaner Production
10 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hydrolytic degradation and biodegradation of polylactic acid electrospun fibers Xiang Yun Debbie Soo, Linran Jia, Qi Feng Lim, Ming Hui Chua, Suxi Wang, Hui Kim Hui, Jia Min Regine See, Yunjie Chen, Jiuwei Li, Fengxia Wei, Nikodem Tomczak, Junhua Kong, Xian Jun Loh, Xunchang Fei, Qiang Zhu Chemosphere
21 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent advancement in the development of silicon‐based phase change materials Xiang Yun Debbie Soo, Jia Min Regine See, Wenya Wu, Suxi Wang, Hongfei Liu, Pei Wang, Dan Kai, Junhua Kong, Enyi Ye, Rong Ji, Zibiao Li, Warintorn Thitsartarn, Beng Hoon Tan, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu ChemistrySelect
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Core‐Shell Micro‐ and Nano‐Structures for The Modification of Light‐Surface Interactions Reuben J. Yeo, Jayven C. C. Yeo, Sze Yu Tan, Anqi Sng, Nikodem Tomczak, Joseph Kinyanjui Muiruri, Suxi Wang, Pei Wang, Warintorn Thitsartarn, Fuke Wang, Enyi Ye, Zibiao Li, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu Advanced Optical Materials
18 Oct 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment A Copolymer of Monomethoxy Poly(ethylene glycol)‐Polycaprolactone as Form‐Stable Phase Change Materials for Thermal Energy Storage (Pending publish) Pin Jin Ong, Hui Yi Shuko Lee, Jayven Chee Chuan Yeo, Zibiao Li, Johnathan Joo Cheng Lee, Suxi Wang, Xuesong Yin, Pei Wang, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Joseph Kinyanjui Muiruri, Qiang Zhu ChemistrySelect
23 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Oxygen Plasma Induced Nanochannels for Creating Bimetallic Hollow Nanocrystals Wen-Ya Wu, Sida Wu, Weng Weei Tjiu, Hui Ru Tan, Fong Yew Leong, Poh Chong Lim, Suxi Wang, Wenbin Jiang, Rong Ji, Qiang Zhu, Michel Bosman, Qingyu Yan, Zainul Aabdin ACS Nano
6 Feb 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Recent advances of sustainable Short-chain length polyhydroxyalkanoates (Scl-PHAs) – Plant biomass composites (Pending publish) Joseph Kinyanjui Muiruri, Jayven Chee Chuan Yeo, Xiang Yun Debbie Soo, Suxi Wang, Hongfei Liu, Junhua Kong, Jing Cao, Beng Hoon Tan, Ady Suwardi, Zibiao Li, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu European Polymer Journal