Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Mar 2023 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Nano‐Strategies for Lignin Biomaterials toward Cancer Therapy Thenapakiam Sathasivam, Jing Kai, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Debbie Xiang Yun Soo, Qiang Zhu, Jasmeen Merzaban, Dan Kai Advanced Healthcare Materials
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hydrogel‐Based Flexible Electronics Lixuan Hu, Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Chuanqian Shi, Ren Yan, Zhuoqi Yao, Xuewen Shi, Jiacai Zhi, Dan Kai, Hai‐Dong Yu, Wei Huang Advanced Materials
24 Aug 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Facile Fabrication of Lignin‐Cellulose Green Nanogels Thenapakiam Sathasivam, Lixuan Hu, Sigit Sugiarto, Qingqing Dou, Zheng Zhang, Hui Ru Tan, Yihao Leow, Qiang Zhu, Chi‐Lik Ken Lee, Hai‐Dong Yu, Dan Kai Chemistry – An Asian Journal
16 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering PLA-lignin nanofibers as antioxidant biomaterials for cartilage regeneration and osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Xingchen Yang, Pek Yin Michelle Yew, Sigit Sugiarto, Qiang Zhu, Jinmin Zhao, Xian Jun Loh, Li Zheng, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
19 May 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Pitfalls and Protocols: Evaluating Catalysts for CO2 Reduction in Electrolyzers Based on Gas Diffusion Electrodes Ying Chuan Tan, Wei Kang Quek, Beomil Kim, Sigit Sugiarto, Jihun Oh, Dan Kai ACS Energy Letters
19 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Antioxidative and Anti‐UV Lignin Carrier for Peptide Delivery Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Ying Chuan Tan, Enyi Ye, Dan Kai, Xian Jun Loh Macromolecular Chemistry and Physics
26 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering How far is Lignin from being a biomedical material? Sigit Sugiarto, Yihao Leow, Chong Li Tan, Guan Wang, Dan Kai Bioactive Materials
31 Jan 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Highly Efficient Supramolecular Aggregation-Induced Emission-Active Pseudorotaxane Luminogen for Functional Bioimaging Madhavi Latha S. Chalasani, Navin Kumar Verma, Sing Shy Liow, Hui Zhou, Sigit Sugiarto, Shifeng Guo, Jianwei Xu, Xian Jun Loh Biomacromolecules