Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Origins of Charge Mobility Decreasing from Stretching–Releasing Cycles in Polymer Semiconductors Xi Chen, Ke Li, Benzhi Min, Zibiao Li, Lian Duan, Haoyuan Li, Shuzhou Li Macromolecules
13 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine-Learning-Assisted Optimization of a Single-Atom Coordination Environment for Accelerated Fenton Catalysis Haoyang Fu, Ke Li, Chenfei Zhang, Jianghong Zhang, Jiyuan Liu, Xi Chen, Guoliang Chen, Yongyang Sun, Shuzhou Li, Lan Ling ACS Nano
9 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Biomimetic optimized concept with Murray networks for accelerated solar-driven water evaporation Ruofei Zhu, Ke Li, Dan Wang, Jipeng Fei, Jun Yan Tan, Shuzhou Li, Jichao Zhang, Hong Li, Shaohai Fu Chemical Engineering Journal
24 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Cellulose Nanofiber Platform for Pesticide Sequestration in the Gastrointestinal Tract Chin Guan Ho, Magdiel I. Setyawati, Glen M. DeLoid, Ke Li, Sunil S. Adav, Shuzhou Li, Say Chye Joachim Loo, Philip Demokritou, Kee Woei Ng ACS Omega
10 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhanced low-temperature behavior of selective catalytic reduction of NOx by CO on Fe-based catalyst with looping oxygen vacancy Yuqing Pan, Na Li, Ke Li, Shiyuan Ran, Chenyang Wu, Qulan Zhou, Jiyuan Liu, Shuzhou Li Chemical Engineering Journal
21 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Peptide Amphiphile Mediated Co‐assembly for Nanoplasmonic Sensing Zhicheng Jin, Yi Li, Ke Li, Jiajing Zhou, Justin Yeung, Chuxuan Ling, Wonjun Yim, Tengyu He, Yong Cheng, Ming Xu, Matthew N. Creyer, Yu‐Ci Chang, Pavla Fajtová, Maurice Retout, Baiyan Qi, Shuzhou Li, Anthony J. O'Donoghue, Jesse V. Jokerst Angewandte Chemie International Edition
22 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Axial Coordination Tuning Fe Single-atom Catalysts for Boosting H2O2 Activation Haoyang Fu, Jiaqi Wei, Guoliang Chen, Minkai Xu, Jiyuan Liu, Jianghong Zhang, Ke Li, Qianyu Xu, Yunjie Zou, Weixian Zhang, Shibo Xi, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Lan Ling Applied Catalysis B: Environmental
7 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learning: An Advanced Platform for Materials Development and State Prediction in Lithium‐Ion Batteries Chade Lv, Xin Zhou, Lixiang Zhong, Chunshuang Yan, Madhavi Srinivasan, Zhi Wei Seh, Chuntai Liu, Hongge Pan, Shuzhou Li, Yonggang Wen, Qingyu Yan Advanced Materials