Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Short-range ordering heredity in eutectic high entropy alloys: A new model based on pseudo-ternary eutectics Kewu Bai, Chee Koon Ng, Ming Lin, Fengxia Wei, Shuang Li, Siew Lang Teo, Dennis Cheng Cheh Tan, Pei Wang, Delvin Wuu, Jing Jun Lee, Yong-Wei Zhang Acta Materialia
8 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Corrosion-Resistant Graphene-Based Magnetic Composite Foams for Efficient Electromagnetic Absorption Shuangshuang Li, Xinwei Tang, Yawei Zhang, Qianqian Lan, Zhiwei Hu, Le Li, Nan Zhang, Piming Ma, Weifu Dong, Wengweei Tjiu, Zicheng Wang, Tianxi Liu ACS Applied Materials & Interfaces
4 Sep 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Copolymers with both soft and rigid cationic rings as highly selective antimicrobials to combat antibiotic resistant microbes and biofilms Yuan Yuan, Shuang Liang, Jiangbi Li, Shaokun Zhang, Yugen Zhang Journal of Materials Chemistry B
23 May 2018 BMRC Experimental Drug Development Centre Structural and ligand binding analysis of the YAP-binding domain of transcription factor TEAD4 Yan Li, Shuang Liu, Elizabeth Yihui Ng, Rong Li, Anders Poulsen, Jeffrey Hill, CongBao Kang, Ajaybabu Pobbati, Alvin Wei Hung, Wanjin Hong, Thomas Keller Biochemical Journal
6 Jul 2017 BMRC Experimental Drug Development Centre Structural dynamics of Zika virus NS2B-NS3 protease binding to dipeptide inhibitors Ying Ru Loh, Weiling Wang, Alvin Wei Hung, Thomas Hugo Keller, Dahai Luo, CongBao Kang, Yan Li, Zhenzhen Zhang, Wint Wint Phoo, Shuang Liu, Ming Wei Chen Structure
30 Jun 2016 BMRC Experimental Drug Development Centre Escherichia coli topoisomerase IV E subunit and an inhibitor binding mode revealed by NMR spectroscopy Yan Li, Ying Lei Wong, Fui Mee Ng, Boping Liu, Yun Xuan Wong, Zhin Ying Poh, Shuang Liu, Siew Wen Then, Michelle Yueqi Lee, Hui Qi Ng, Qiwei Huang, Alvin W Hung, Joseph Cherian, Jeffrey Hill, Thomas H Keller, CongBao Kang Journal of Biological Chemistry